University of Debrecen Electronic Archive

Browsing by Subject "retorika"

Sort by: Order: Results:

 • Csató, Péter (2009-08-24)
  Disszertációm fókuszában az amerikai neopragmatista filozófus, Richard Rorty munkásságára áll. Általános szinten Rorty diszkurzusának egyes retorikai mechanizmusait vizsgálom, azt állítva, hogy szövegeiben performatív ...
 • Arany, Szilárd
  A dolgozat Marcus Tullius Cicero Marcus Antonius ellen írt tizennégy filippikája közül kettő értelmezésével foglalkozik. A dolgozatban a terjedelmi korlátoknak megfelelően az első és a tizennegyedik filippika retorikai ...
 • Újszászi Bogár, László (Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar , )
 • Orosz, Sára
  Tanári szakdolgozatomban a magyar nyelv és irodalom szakhoz kapcsolódó zárótanítási óravázlatom részletes elemzése a célom. Azt szándékozom bemutatni, miért éppen ezt a formáját választottam a vitának és a megtartott óra ...
 • Sós, Csaba
  Dolgozatomban a distancia és az ellenirányúság Montaigne, Diderot és Sade írásaiban előforduló alakzatait elemzem. Distancia alatt az én saját belső késztetéseivel szembeni távolságot, az önazonosság hiányát értem. Az ...
 • Viha, Levente (2014-04-09)
  A régebbi korok zenéjének jobb megértése érdekében érdemes azon elgondolkozni....
 • Bitskey, István; Jankovits, László; Csehy, Zoltán; Kovács, Zsuzsa; Utasi, Csilla; Tóth-Mihala, Veronika; Kőszeghy, Péter; Tüskés, Gábor; Knapp, Éva; Teszelszky, Kees; Guszarova, Tatjana; Imre, Mihály; Szabó, András; Petrőczi, Éva; Oláh, Szabolcs; Fazakas, Gergely Tamás; Gáti, Magdolna; Gábor, Csilla; Száraz, Orsolya; Nagy, Levente (DEENK Kossuth Egyetemi Kiadója Debrecen , 2007)
 • Tasi, Réka (Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen , 2009)
  A 17-18. század fordulójának katolikus prédikációi iránt az utóbbi években növekvő érdeklődést mutat az irodalomtörténet-írás. A jelen kötet nem törekszik rendszeres feldolgozásukra, hanem kísérletet tesz egy ellentét ...
 • Gábor, Csilla (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2001)
  Káldi György, a korában népszerű 17. századi jezsuita hitszónok ma jobbára csak Biblia-fordítása révén van jelen az irodalomtörténeti köztudatban: terjedelmes prédikációs kötetei riasztani látszottak olvasókat és kutatókat ...
 • Bécsiné Meszesán, Mária (2011-06-14)
  Disszertációnk a szakirodalom korábbi megállapításainak figyelembevételével arra a következtetésre jut, hogy az örökkévalóság mint reprezentatív barokk téma nem kapott jelentőségének megfelelő érdeklődést a hazai kutatás ...
 • Imre, Mihály (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 1995)
  A könyv olyan eszme- és formatörténeti jelenségek önálló fejlődési jellemzőit, összefüggéseit ismeri föl és vizsgálja, amelyek lényegesen meghatározták 16-17. századi nemzettudatunk kialakulását, irodalmi tudatformában ...
 • Hausel, Kinga Patricia
  Jelen dolgozatban Nógrádi Mátyás röviden Lelki próbakőnek nevezett kötetének, valamint a benne található két prédikációjának szerkezeti elemzése olvasható. A diszpozíciós szerkezet feltárását követően a kapott eredményeket ...
 • Sebestyén, Attila
  Absztrakt Jelen disszertáció a menedzsment és humán műveltség integrált viszonyára mutat rá. Arra tehát, hogy létezik olyan szemléletmód, mely szerint az üzleti és vezetéstudományi diskurzusban már eleve adott, inherens ...
 • Szabó, Etelka (2008-07-01)
  Az értekezés tárgya a nyelvi képek taxonómiája és elméleti megközelítése a XVI. századi franciaországi nyelvész, Pierre de la Ramée-nek és munkatársainak: Omer Talonnak és Antoine Fouquelinnek francia és latin nyelven ...
 • Mészáros, Anna (2013-05-02)
  Dolgozatomban a meggyőzés folyamatát vizsgálom elsősorban nyelvészeti aspektusból, ám interdiszciplináris keretek között. A nyelvészet különböző ágai különféle megoldásokat kínálnak a meggyőzés problematikájának megoldására: ...
 • Sári, Tamás
  A szakdolgozatom a politikai retorikáról szól és annak eszközeiről. A retorika vizsgálata során ezeket az eszközöket szeretném a dolgozatomban kielemezni, megvizsgálni, felsorakoztatni, majd ezután rendezni azokat egy ...
 • Bitskey, István; Klaniczay, Gábor; Madas, Edit; Szelestei N., László; Jankovits, László; Szilágyi, András; Ács, Pál; Őze, Sándor; Imre, Mihály; Kecskeméti, Gábor; Bartók, István; Vígh, Éva; Knapp, Éva; Di Francesco, Amedeo; Kovács, Sándor Iván; Szörényi, László; Nagy, Levente; Jankovics, József; Szabó, Péter; Oláh, Szabolcs; Hargittay, Emil; Gábor, Csilla; Fazakas, Gergely; Csorba, Dávid; Győri L., János; Tasi, Réka; Petrőczi, Éva; Szentpéteri, Márton; Blum, Paul Richard; Havas, László; Molnár, Antal; Thimár, Attila (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2004)
  Az MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Debreceni Egyetem Régi Magyar Irodalmi Tanszéke - együttműködve a többi egyetem társtanszékével - 2002. május 23-25. között rendezte meg a régi magyar irodalmi ...
 • Slaski, Jan; Oláh, Szabolcs; Imre, Mihály; Mikó, Gyula; Fazakas, Gergely Tamás; Csorba, Dávid; János, István; Tasi, Réka (Debreceni Egyetem Könyvtárának sokszorosító üzeme Debrecen , 2003)
 • Bitskey, István; Soarius, Cyprianus; Granatensis, Ludovicus; Voellus, Johannes; Regius, Carolus; Tesauro, Emanuele; Pomeius, Franciscus; Pázmány, Péter (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2004)
  Az antikvitásban magas szintre emelkedett görög-római szónoklattani hagyomány (hé rhétoriké tekhné) a kora újkori Európában újra befogadókra talált, előbb a humanizmus, majd ennek nyomán a reformáció asszimilálta eredményeit. ...
 • Melanchthon, Philipp; Dresserus, Matthias; Ramus, Petrus; Sturm, Johann; Keckermann, Bartholomaeus; Pécseli Király Imre, Imre; Beckher, Georgius; Buzinkai, Mihály (Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen , 2003)
  A régi magyar irodalom jelentős része latin nyelvű, vagy szorosan kapcsolódik az ókori és a későbbi európai neolatin irodalomhoz. A reneszánszban lényegesen megújulva, a barokk vegéig az irodalmi műveltség meghatározó ...
 
 
Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.