University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Iszály, Kinga (2013-04-24)
  Szakdolgozatomban két regényt elemzek és hasonlítok össze, Umberto Eco: A rózsa neve és Dan Brown: Angyalok és démonok-at. Öt fejezetre van bontva a szakdolgozatom. Ezekben a fejezetekben leírom azt, hogy az irodalom és ...
 • Kósa, Ádám (2013-04-19)
  A magyarországi underground rap elemzése az orális költészet kontextusában
 • Nagy, Adrienn (2014-04-22)
  A szakdolgozat Újfalvy Krisztina kritikai életrajzát tartalmazza, illetve bemutatja műveit.
 • Berki, Teofil Máté (2013-04-16)
  A dolgozat a szépirodalmi igénnyel megírt, elsődlegesen napi sajtóban megjelenő publicisztikai írások hatásmechanizmusainak, (hatás)funkcióinak témakörét járja körbe. Különös figyelmet fordít a tárcára (feuilleton) mint ...
 • Poroszka, Viktor (2014-06-05)
  A dolgozat két költő életművén keresztül igyekszik vizsgálni az Istenről és az Istenhez való beszéd módjait. A gondviseléshit megrendülét követő időszak korhangultának sajátosságaira fókuszál.
 • Jóna, Janka
  Dolgozatomban arra kívánok választ találni, hogy a váltakozó történelmi és társadalmi működésben hogyan képes az egyén leküzdeni a rázúdult újfajta kihívásokat, az értékrendek átalakulását és ezek konfliktusait, a társadalmat ...
 • Szilágyi, Orsolya Izabella (2013-12-19)
  A diplomamunkám Csáth Géza két novellájának, A kis Emmának és az Anyagyilkosságnak a narratopoétikai, illetve összehasonlító elemzését tartalmazza; felfedve a két, közel azonos időben keletkezett elbeszélés hasonlóságait ...
 • Vincze, Barbara
  Dolgozatom a női és férfi viszonyokról,nemek közötti feszültségekről, különbözőségekről, illetve a szerelemi kommunikációról szól. Továbbá a nemek közötti ellentét problematikájáról a Portugál levelek elemzése alapján, s ...
 • Lengyel, Viktória
  Záródolgozatomban Katona József líráinak a elemzése és a Bánk bánnal való kapcsolatuk vizsgálata a fő értelmezési szál. A köztük lévő kapcsolat feltárása a cél.
 • Balatoni, Kitti (2013-04-16)
  Szakdolgozatomban igyekszem vizsgálni Stephenie Meyer Alkonyat c. regényének hatásait és a benne felfedezhető vámpírkép megváltozásának mibenlétét. Valamint visszatekintek a vámpírmítosz eredetére és keletkezésére, illetve ...
 • Nagy, Orsolya
  Záródolgozatom témájaként Szécsi Noémi regényét, a Finnugor vámpírt választottam. Az elemzés során megemlítem majd a vámpír-mítosz legfontosabb elemeit történeti szempontból és irodalmi vonatkozásait is. A regényben Voltamper ...
 • Szabó, Andrea Kitti
  A dolgozat három regény összehasonlításával mutatja be azokat a változásokat, melyek a vámpírábrázolás és a vámpírszimbolika terén mentek végbe. A három vizsgált mű Bram Stoker Drakulája, Szécsi Noémi Finnugor vámpírja, ...
 • Fehér, Éva Ilona (2014-05-29)
  A dolgozat célja, hogy főként a 18-19. század fordulója nyilvánosságának írott forrásait felhasználva a verbunkos, azaz a magyar nemzeti tánczene emlékezéstörténetét az emlékezethelyek narratívájába beágyazva mutassa be.
 • Béres, Norbert Zoltán
  Záródolgozatnak Verseghy Ferenc szépprózai műveinek készülő kritikai kiadását nyújtom be. Verseghy több diszciplínát érintő életművének egy vékony szeletét képviselik a kutatásban kevésbé reprezentált és értelmezett prózai ...
 • Vigh, Levente
  A dolgozat Oravecz Imre 2015-ben megjelent Távozó fa című verseskötetét veszi górcső alá; értelmezésének fókuszában a végességtapasztalat kérdés- és problémaköre áll. A vizsgálódás poétikai érdekeltségű, a dolgozat a mű ...
 • Énekes, András Előd
  Szakdolgozatomban Vörösmarty Mihály eposzköltészetét, azon belül is a német romantika teoretikusai által megalkotott művészetfelfogás, az új mitológia hatását vizsgálom. Vörösmarty egy alapvetően szervetlen irodalomhagyományban ...
 • Szép, Szilvia (2013-04-17)
  A szépirodalom és a sajtó műfajai között kialakult mára egy olyan hierarchikus viszonyrendszer, amelynek eredményeként teljesen háttérbe szorultak és leértékelődtek a szépirodalmi szövegek folyóiratokban, napilapokban ...
 • Polyánka, Ilona
  Eötvös József első regénye, A karthauzi, egy 19. századi magyar örökségnek tekinthető szentimentalista-romantikus irodalmi mű. A világfájdalom és a halálvágy regényszervező erőként lesznek jelen, ezek mozgatórugóinak ...
 • Varga, Kristóf (2014-06-05)
  A virtuális valóság megjelési formáinak bemutatása a poszt-cyberpunk irodalomban; Lauren Beukes, Ernest Cline és Viktor Pelevin egy-egy művén keresztül. Fókuszban a virtuális test és tér kérdésköre áll.
 • Kis, Katalin (2014-06-05)
  A dolgozat tárgya,a két világháború közötti Magyarországon megjelent, az első világháború idején játszódó regények, Markovits Rodion Szibériai garnizonja, és Kuncz Aladár Fekete kolostorja. Rámutat arra, hogy nemcsak a ...
 
 

Search DEA


My Account