University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vicsotka, Hanna Bianka
  Záródolgozatomban a 18. és 19. századi regény és festészet kapcsolatát vizsgálom, Johann Wolfgang Goethe Werther szerelme és halála című regénye és Caspar David Friedrich festészete alapján. A dolgozat célja, hogy ...
 • Pótor, Barnabás
  Dolgozatomban az 1950-es, 1960-as években egyházi fenntartású gimnáziumokban végzett diákok ¬– már a rendszerváltás után született – visszaemlékező szövegeinek vizsgálatát fogom elvégezni. A második világháború végét ...
 • Molnár, Réka
  Dolgozatomban a film és irodalom kapcsolatát, az adaptáció főbb kérdéseit vizsgáltam a Darren Aronofsky által rendezett, 2014-ben bemutatott Noé című film alapján. Az elméleti bevezetőben meghatároztam az adaptáció klasszikus, ...
 • Barta, Brigitta
  Dolgozatomban Ridley Scott Prometheus és Exodus: Istenek és királyok című filmjei alapján vizsgáltam az adaptációelmélet kérdéseit, az adaptáció típusait, irodalom és film kapcsolatát, valamint a mediális fordulat után ...
 • Zsoldos, Diána (2013-04-16)
  A dolgozat részletesen elemzi Richard Yates A szabadság útjai című regényét. A műelemzésen keresztül igyekszik bemutatni a 20. századi Észak-Amerika társadalmát. Ennek fő segédeszközéül az "amerikai álom" fogalma szolgál, ...
 • Krivi, Dóra
  Jelen dolgozattal nincs is más célom, mint az, hogy a témában alapszakosként megkezdett kutatásom folytassam, hozzászólván a műfajról zajló diskurzushoz, mely egyre meghatározóbb a magyarországi színházi közegben, akárcsak ...
 • Kállai, Anna (2014-04-28)
  Szakdolgozatomban az Anna Karenina című regény alapján a nők helyzetét vizsgálom. A kora újkortól jutok el a 19. századig. A század nőkérdését járom körbe Anna Karenina történetét vizsgálva.
 • Ujj, Alexandra (2014-04-22)
  Záródolgozatomban azt vizsgálom, hogy a Harry Potter című kortárs regénysorozat hősei mennyit őriztek meg az eposzi hősök sajátosságaiból, illetve hozzájuk képest mennyiben változtak meg? Érintem a mítosz, az eposz és a ...
 • Tuza, Nikolett
  Záródolgozatom célja, hogy értelmezzem Ovidius Metamorphosesének három olyan történetét, amelyet metapoétikusnak nevezhetünk, abból a szempontból, hogy miért is mondhatóak ezek olyan történeteknek, amelyek jelentésük egy ...
 • Kóródi, Renáta
  Dolgozatomban szeretném bemutatni Arany János költészetében a lírai én jelenlétét, mélyrétegeit, annak kiemelt szerepét, fontosságát hangsúlyozva, és többek között Krúdy Gyula kérdésére – „hol van a költő Arany János arcán?” ...
 • Mata, Lénárd (2014-04-22)
  Szakdolgozatomban azt igyekszem szemléltetni, hogyan szubjektivizálódik az elbeszélő költészet Aranynál, továbbá arra kívánok rávilágítani, hogy a vizsgált szövegek milyen tekintetben kapcsolódnak egymáshoz.
 • Kormány, Zoltán
  Dolgozatomban Dmitry Glukhovsky Metro 2033 című regényén keresztül mutatom be, hogy a modern science fiction regényekben az antik és a görög kalandregényekben is fellelhető elbeszélői technikákat fedezhetjük fel. A tér és ...
 • Papp, Sára Írisz (2014-04-23)
  A záródolgozatomban egy magánkegyességi használatra szánt, ferences vonatkozású, 18. századi rézmetszetgyűjteményből származó Mária-emblémát a középkori látáselméletek 17–18. századi jezsuita interpretációi felől szeretném ...
 • Lippai, Ádám
  Örkény István Tóték című drámájában a legtöbb értelmezés kiindulópontja az Őrnagy és Tót viszonya, a többi karaktert általában csak „világkiegészítő szereplőként” kezelik. Az én olvasatomban a lineáris cselekményt nem az ...
 • Dicső, Ildikó
  A diplomamunkám témája Phaedrus meséinek és az azokban állatalakban megjelenő embertípusoknak a bemutatása. Azonban az állatbőrbe bújtatott jellemek felvonultatása mellett kitértem a dolgozatomban az egyes mesék értelmezésére ...
 • Babik, Barbara
  Szakdolgozatom témája Csáth Géza három különböző helyen és időben megjelent novellájának (Egyiptomi József, Találkoztam anyámmal, Délutáni álom) az elemzése. Az elemzésem fő szempontja az álomelbeszélés vizsgálata a következő ...
 • Somoskői, Beáta (2013-01-07)
  A dolgozatban vizsgált Krúdy-regény, az Asszonyságok díja a pszichoanalízis kontextusában izgalmas irodalmi mű, mivel a történet alteregó-főhőse(i) olyan utazásra indulnak, az első látszatra realitással és csupa anyagszerűséggel, ...
 • Szamkó, Eszter (2013-05-15)
  Dolgozatomban a kultusz 13–15. századi történetét vizsgálva egyrészt azzal foglalkozom, hogy miért terjedhetett olyan gyorsan a szentsége (fama sanctitas). Másrészt arra helyezem a hangsúlyt, hogy miképpen és miért vált ...
 • Szihalmi, Csilla (2013-04-16)
  A szakdolgozat Bartók Béla irodalmi, azon belül is magyar költészetben megjelenő recepcióját vizsgálja. Három antológia korpuszát áttekintve (Csak tiszta forrásból, 1965; A szarvassá változott fiú, 1981; A mindenség zenéje, ...
 • Tamás, Ramóna Katalin
  Garaczi László írásművészetének egyik legjellemzőbb vonása a műfaji sémáktól való tudatos elhatárolódás, ebből kifolyólag legtöbb művét a műfaji széttartás jellemzi. Ennélfogva dolgozatom legfőbb kérdése, hogy a Pompásan ...
 
 

Search DEA


My Account