Debreceni Egyetem elektronikus Archívum

Nyelvtudományok doktori iskola - Böngészés - cím:

Rendezés: Sorrend: Találatok:

 • G. Bogár, Edit (2009-11-17)
  A lapp madárnevek feldolgozása során minden hozzáférhető nyomtatott forrásban megtalálható összes madárnevet összegyűjtöttem, ezek között nemcsak közelebbről meghatározható genus- és speciesnevek voltak, hanem olyanok is, ...
 • Máté, József (2009-03-09)
  Az értekezés célja. Alapvető célul tűztem ki a Lappföldön ismert növénynevek – köztük az ott honos növények – neveit összegyűjteni. Feladatom e lexikai csoport lehető legteljesebb bemutatása, többek közt etimológiai ...
 • Mónos, Katalin (2009-03-09)
  Az értekezés célja tehát annak feltárása, milyen és mennyi tanulói stratégiái használnak a gimnáziumi tanulók, milyen tényezők állnak a stratégiahasználat hátterében, és hogy ez mit tükröz az idegennyelv-tanulás helyzetéről. ...
 • Takács, Levente (2008-04-02)
  A dolgozat M. Furius Camillus alakjának bemutatását vizsgálja Livius 5. és 6. könyvében. A liviusi beszámoló a legkorábbi összefüggő, teljes terjedelmében fennmaradt narratíva a római hagyományban Veii elfoglalójaként, ...
 • Tóth, Orsolya (2011-03-23)
  Az értekezés fő témája a sarkalatos erények megjelenése és szerepe Macrobius Saturnalia és Commentarii in Somnium Scipionis című munkáiban. Bemutatja az egyes erényekre adott definíciókat, összegyűjti és elemzi azokat a ...
 • Szabó, Edina (2009-01-16)
  Dolgozatomban, amint arra a címből is lehet következtetni, az 1996 és 2005 között adatolható magyarországi börtönszlenget mutatom be, azt a csoportnyelvet, amelynek az átfogó tanulmányozása hazánkban eddig még nem történt ...
 • Domonkosi, Ágnes (2009-03-10)
  A tartalmi kommunikációt szükségszerűen kísérő relációs kommunikációban a beszédpartner nyelvi megjelenítése az a kommunikációs eszköz, amely a legegyértelműbben és a beszélő által a leginkább ellenőrizhető módon jelzi az ...
 • Hegyi, W. György (2009-03-09)
  A mos a köztársaságkori, illetve a köztársaságkorra vonatkozó latin forrásaink egyik legérdekesebb fogalma. Szinte minden szerzőnél felbukkan, ha Róma sorsáról, a római történelem lényegéről vagy a rómaiak jelleméről esik ...
 • Burai, Erzsébet (2008-07-01)
  Dolgozatomban a fiktív levelek egy szűkebb csoportját vizsgáltam. Ezeket a leveleket J. SYKUTRIS (Epistolographie, in: RE Suppl. 5, 1931, 185-220) a mimétikus és erotikus levelek közé sorolja. Bár több szerző nevéhez kötődik ...
 • Rákosi, Csilla (2009-03-09)
  Az értekezés célja, hogy a következő hipotézis mellett érveljen: (H) (a) Az elemzett elmélet-fragmentumok argumentációs szerkezete jelentősen eltér az ezen elméletek mögött meghúzódó metatudományos nézetrendszer által ...
 • Póczos, Rita (2009-05-06)
  Értekezésemben egy olyan névrendszertani elemzés tapasztalatait igyekszem bemutatni, amely egy mai többnyelvű névállomány és a névhasználók kapcsolatának tanulmányozásával kísérel meg a régiség névkincséből levonható etnikai ...
 • Hoffmann, Zsuzsa (2009-01-23)
  Dolgozatom célja a nyelvi kölcsönzés, szűkebben a szókölcsönzés vizsgálata volt szociolingvisztikai szempontból. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a mai szóközvetítés-ben milyen szerepet játszik a nemzetközi angol, ...
 • Szabó, Etelka (2008-07-01)
  Az értekezés tárgya a nyelvi képek taxonómiája és elméleti megközelítése a XVI. századi franciaországi nyelvész, Pierre de la Ramée-nek és munkatársainak: Omer Talonnak és Antoine Fouquelinnek francia és latin nyelven ...
 • Szűcs, Péter
  Az értekezés az angol és magyar nyelv olyan mondatszerkezeteivel foglalkozik a Lexikai-Funkcionális Grammatika (LFG) elméleti keretében, melyekben valamely diskurzusperiférikus összetevő balperiférikus pozíciót foglal el. ...
 • Szabó, Edit (2009-01-16)
  Az értekezés a római birodalom területéről fennmaradt mintegy 400 feliratos emlék alapján – ezek adatait kiegészítvee az ókori szerzők elszórt megjegyzéseivel és az itineratiumok közléseivel – a pannoniai kolonizáció és ...
 • Suszterné Kazamér, Éva
  Dolgozatomban a kortárs magyar irodalom meghatározó alakja, Parti Nagy Lajos költészetének stílusjegyeit és szövegformáló eljárásait vizsgálom. A költő nyelvhasználatának átfogó és rendszerező stilisztikai megközelítésére ...
 • Kissné, dr. Rusvai Julianna (2009-03-09)
  Alapvető célul tűztem ki a debreceni hagyaték tüzetes átvizsgálását, értékelését, a részben vagy egészben publikálható munkák közlését. Az anyag korábbi ismertetései alapján sok tudománytörténeti adalékra számíthattam. ...
 • Tóth, Ágoston (2009-03-02)
  Az értekezés célja a lexikon szerepének, működésének többszempontú vizsgálata. Ennek során először elemzem a lexikai komponens pozícióját a chomskyánus generatív grammatika kiválasztott alternatív elméleteiben, vizsgálva, ...
 • Pataricza, Dóra (2010-10-15)
  Phlegón, a Kr. u. 1-2. században élt görög szerző, paradoxográfiai művében Peri thaumasión (Csodálatos történetek) 35 különös történetről számolt be. A phlegóni írás témái igen sokszínűek és emberi érdekességekről számolt ...
 • Kelemen, Ivett (2013-03-26)
  Dolgozatomban egy olyan speciális nyelvi jelenséget igyekeztem részletesen bemutatni, melyet a korábbi lapp nyelvészeti munkák figyelmen kívül hagytak, annak ellenére, hogy az északi lapp szótárakban szép számmal adatolhatók ...
 
 

Keresés a DEA-ban


Felhasználói adataim