"Et in Arcadia ego"

Dátum
2005
Szerzők
Szilágyi, Márton
Demeter, Júlia
Pintér, Márta Zsuzsanna
Debreczeni, Attila
Egyed, Emese
Nagy, Imre
Gerold, László
Molnár, Krisztina
Ratzky, Rita
Hovánszki, Mária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Kossuth Egyetemi Kiadó
Absztrakt
A kötet a klasszikus magyar irodalmi örökség feltárására és értelmezésére vállalkozó kutatási pályázat és egy abból kinövő - Csokonai Vitéz Mihály halálának 200. évfordulójáról is megemlékező - konferencia eredményeinek összefoglalását nyújtja. A tág értelemben vett 19. századi magyar irodalomtörténeti kutatóműhelyek közös célja a klasszikus magyar irodalom (irodalomtörténetünk 1770-es évekkel kezdődő és az 1900-as évek elejével záródó szakasza) szövegkánonjának bővítése és a róla kialakított kép korszerűsítése. A kötet írásai foglalkoznak többek között Csokonai, Kazinczy Ferenc, Bessenyei György Berzsenyi Dániel munkásságával; a 18. századi magyar levélregények nőábrázolási hagyományaival; Erdélyi János: Népdalok és mondák c. kéziratos gyűjteményével, de vizsgálják a korszak nyelvszemléleti sajátosságait, irodalomfelfogását vagy éppenséggel az 1807-es országgyűlés nyelvi vitáit.
Leírás
Kulcsszavak
irodalomtörténet, felvilágosodás, Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Bessenyei György, Berzsenyi Dániel, Kemény Zsigmond, Erdélyi János, Zöld Codex, Gerson, Özvegy Karnyóné 's a két Szeleburdiak, Dorottya, verbunkos, közköltészet, Árkádia-per, Pályám emlékezete, Virág Benedek, Buda tragédiája, Bessenyei György Társasága, levélregény, Ungvárnémeti Tóth László, A' kripta az az ama Nagy Elizának örök-emlékezete a' háládatos Fiúi Szivben, Férj és nő, Kelecsényi József, Népdalok és mondák, Salamon Ferenc
Forrás
Gyűjtemények