Nemzet - identitás - irodalom

Dátum
2005
Szerzők
Bitskey, István
Imre, Mihály
Csorba, Dávid
Oláh, Szabolcs
Debreczeni, Attila
Imre, László
S. Varga, Pál
Bényei, Péter
Ács, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Kossuth Egyetemi Kiadó
Absztrakt
Mit jelent és mit jelöl a nemzeti irodalom fogalma? A magyar nyelven írott és áthagyományozásra érdemesnek tartott szépirodalmi szövegek összességét, melynek legalapvetőbb funkciója az egyéni identitás formálása, a hagyományközvetítés, s a nemzettudat képviselete, erősítése. Mégis, talán kevés olyan képlékeny, történetileg változó és ideológiákkal terhelt kategóriája van a magyar irodalomtörténet-írásnak, mint e fogalom, amelynek használatáról mindmáig nem alakult ki valódi közmegegyezés. Kötetünk debreceni irodalomtörténészi műhelyek kutatási eredményeiből ad válogatást. A tanulmányok egyrészt egy összeurópai kultúra kontextusába, vallási diskurzusok, történelmi események bonyolult összefüggésrendszerébe ágyazzák bele a nemzeti-közösségi identifikáció kérdéseit, másrészt fogalmi analízist adnak, hozzászólnak a nyelvújítás vitájához, elemzik a felvilágosodáskori magyar irodalom meghatározó beszédmódjait, Arany János irodalomszemléletét, betekintést nyújtanak a 19. századi irodalom és politika kapcsolatába, a 19. századi zsidó asszimiláció és a magyar irodalom alakulástörténetének összefüggéseibe.
Leírás
Kulcsszavak
irodalomtörténet, nemzetfogalom, identitás, Balassi Bálint, Kemény Zsigomnd, reformkor, klasszicizmus, Arany János, Deák Ferenc, Zord idő, Kiss József
Forrás
Gyűjtemények