A tápanyagellátás, a hibrid és az öntözés hatása a kukorica (Zea mays L.) termésére és tápelem-felvételi dinamikájára mezőségi talajon

Dátum
2013-05-24T06:55:02Z
Szerzők
Sipos, Marianna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kukoricatermesztés eredményességét és hatékonyságát az – önmagukban is összetett – ökológiai, biológiai és az agrotechnikai tényezők együttesen határozzák meg. Ezek a tényezők külön-külön is markáns hatást gyakorolnak, de komplex szemléletük elengedhetetlen. A dolgozat alapját képező szabadföldi kísérlet egy mintegy 25 éves öntözési és műtrágyázási tartamkísérlet. A 2008-as és 2009-es tenyészidőszakban három tenyészidejű genotípus (Mv 251 (FAO 280), Mv Koppány (FAO 420), valamint Mv 500 (FAO 510)) termését és makrotápelem-felvételét vizsgáltuk eltérő műtrágya mennyiség és az optimális vízellátást biztosító öntözés hatására. A tenyészidőszak főbb fenofázisaiban talaj és növénymintákat gyűjtöttünk, majd ezek kémiai elemzésével mértük azok elemtartalmát. Kalkuláltuk az adott időpontig a növény által kivont tápelem-mennyiséget és következtetéseket vontunk le a makrotápelemek (N, P és K) felvételének dinamikájáról, valamint a kísérletben vizsgált tényezők hatásának mértékéről. A vizsgált 2008-as évjáratban a kiegyenlített csapadékeloszlás miatt nem került sorpótlólagos vízmennyiség kijuttatására, amely lehetőséget adott az öntözés utóhatásának vizsgálatára. Ezzel szemben 2009 meglehetősen száraz, vízhiányos évnek bizonyult. Mindkét évjáratot külön értékeltük. Vizsgálataink során a következő célokat tűztük ki: 1. Az adott évjárat hatásának, valamint az egyes kukorica genotípusok tenyészideje, az öntözés és a tápanyagellátás hatásának, ill. a köztük fellépő kölcsönhatások vizsgálata a kukorica biomassza- és szemtermésére, a talaj tápanyag-készletére és a növényi biomassza tápelem- koncentrációjára 2. A talaj és a növény tápelem-készlete, valamint a növény által kivont tápelem-mennyiség alapján a tápelem-felvétel dinamikájának vizsgálata a tenyészidőszak folyamán 3. Az egyes vizsgált makroelemek tekintetében a gyakorlat számára átadható, kiegyensúlyozott és a növény aktuális igényének megfelelő, fenntartható tápanyag-ellátást célzó következtetések levonása. The success and effectiveness of maize production are determined by several ecological, biological and agrotechnical factors altogether, each of them is complex in itself. Each of these factors has an individual effect, but their complex approach is inevitable. The basis of this present dissertation is a 25-years long-term field experiment in which the effect of irrigation and nutrient-supply on the yield of different genotypes is investigated. In the crop-years of 2008 and 2009 the yield and macro-nutrient uptake of three genotypes with different vegetation period length ((Mv 251 (FAO 280), Mv Koppány (FAO 420) and Mv 500 (FAO 510)) as affected by different mineral fertilizer dosage and irrigation were studied. In the main phonological phases of each vegetation, plant and soil samples were collected and analysed for their nutrient content in the lab. The accumulated nutrient amounts were calculated in the given development phase and we tried to draw conclusions regarding the dynamics of the uptake of each macronutrient, just as the extent of the effect of the studied production factors. In the studied crop-year of 2008 there was no need to apply any additional irrigation water due to the balanced fall and amount of precipitation that enabled us to investigate the potential after-effect of the regular irrigation. Contrarily the crop-year of 2009 was rather dry and short of water. Each vegetation period has been evaluated separately. Following research aims were defined during our work: 1. To study the given crop-year, just as the effect and interactions between the vegetation period of different maize genotypes, irrigation and nutrient-supply on the biomass- and grain-yield of maize, the nutrient stock of soil, just as the concentration of nutrients in the plant biomass. 2. To study the nutrient-uptake dynamics during the vegetation on the basis of the nutrient stock of plant and soil, just as the amount of nutrients extracted from the soil by plant biomass. Regarding the studied macronutrients to define and draw conclusions for the practise and that aim a balanced, sustainable nutrient-supply that is adopted to the actual demand of plants.
Leírás
Kulcsszavak
tápanyagellátás, nutrient-supply, öntözés, irrigation, biomassza- és szemtermés, biomass- and grain-yield
Forrás