Intelligens Webrendszerek

Dátum
Szerzők
Nagy, Zsolt
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Disszertációmban összefoglaltam az elmúlt 5 év kutatómunkáját, mely során igyekeztem minél részletesebben elemezni az intelligens webrendszerekkel kapcsolatban eddig elért nemzetközi eredményeket, felkutatni, felismerni azon területeket, ahol mind tudományos, mind szakmai értelemben érdekes kihívások jelentkeznek, hasznos eredmények születhetnek. Kutatómunkám során átdolgoztam a webrendszerek fejlesztési folyamatát, majd egy, a mai kor igényeinek megfelelő, MVC alapokon nyugvó tervezési mintát kínáltam, mely jól alkalmazható kliens-szerver oldali keretrendszerek integrálására is. Az intelligens webrendszerek kimeneti adatainak megfelelő megjelenítése kulcsfontosságú a felhasználói élmény és – nem utolsósorban – a piaci profit szempontjából, így egyrészt egy új modellt javasoltam meglévő és új webportálok gyorsabbá tételére, másrészt kidolgoztam egy új, AJAX alapú implicit adatgyűjtő módszert, mellyel igen hatékonnyá tehető az információgyűjtés. A felhasználói interfész reszponzivitása, intelligenciája szintén kiemelt jelentőséggel bír, így javasoltam egy univerzális, reszponzív, tartalomfüggő rendszermodellt, mely tetszőleges témájú webrendszerhez használható, végezetül felkutattam, rendszereztem és bemutattam annak veszélyét, hogy a webrendszerek hol, milyen adatokat gyűjtenek, tárolnak rólunk, felhasználókról. Értekezésem nem titkolt célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az akadémiai kutatásokat az iparban, üzleti életben alkalmazott technológiákkal. Sokszor éri vád a tudományos élet szereplőit, hogy kutatási eredményeik zöme pusztán elméleti jelentőséggel bír, távol áll a valóságtól, nehezen vagy csak évek múlva hasznosítható az iparban. Különösen érzékeny terület ebből a szempontból az informatika, ahol rendkívül gyorsan változik, fejlődik mind a hardver, mind a szoftvertechnológia. Az elmúlt évek során abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy főiskolai oktatói és aktív szoftver- és webfejlesztői munkáim éppúgy hozzájárultak egy-egy témakör részletesebb elemzéséhez, megvilágításához, mint az igazságügyi szakértői vagy a CCNA instruktori feladataim során szerzett tapasztalatok. Igyekeztem az üzleti életből vett legfrissebb, aktuális problémákat górcső alá venni és azokra olyan megoldást kínálni, mely felhasználja és alkalmazza a tudományos eredményeket; ugyanakkor az elméleti eredmények mellett gyakorlati, azonnal használható és bevethető módszereket is ajánl. In this dissertation I summarized my research work of the past five years, when I focused on the detailed analyses of the international results in intelligent web systems, in order to locate and identify areas, where interesting challenges and results may appear both in scientific and professional way. In my research, I revised the development process of web systems, offered an MVC based software development design pattern that fits in the nowadays modern methodologies and also suitable for client-server framework integration. Proper display of output data of intelligent web systems is a key regarding the aspect of user experience and market profit, so at first, I proposed a new model for existing and new web portals to make them faster and on the other hand, I developed a new AJAX-based implicit data collection method that improves information collection process more effectively. The intelligence and responsive behavior of a user interface has also considerable importance, thus I have created a universal, responsive, content-aware system, which is suitable for any themed web systems and finally I searched, systematized and presented the risk of web systems; where and how data is collected, stored about us, about the users. As an unconcealed goal, my dissertation aims to bring closer to each other the academic research area and the technologies used in industry and business life. Academic researchers are often accused of that most of their research results are purely theoretical, away from reality or just takes years to be utilized for the industry. From this point of view information technology, which changes rapidly, is particularly sensitive area, as well as hardware and software technology. I tried to address the latest, current problems of real industrial and business life, find solutions that use and apply the scientific results; beside the theoretical results, I offer practical, immediately usable and deployable methods as well. To sum it up, the question that needs to be answered is: How can we make nowadays used intelligent web systems better?
Leírás
Kulcsszavak
intelligens web, adaptív fejlesztési módszer, integrált tervezési minta, implicit adatgyűjtés, adatvédelem, tartalomfüggő megjelenítés, intelligent web, adaptive development method, integrated design pattern, implicit data collection, privacy, content-aware presentation
Forrás