Forrásszabályozás és feladatfinanszírozás az önkormányzati rendszerben

Dátum
Szerzők
Bordás Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az önkormányzatok pénzügyi jogi jogállása változatos képet mutat térben és időben, azaz folyamatosan változik, fejlődik. A pénzügyi önállóság alapját szolgáló eszközök a legváltozatosabb formákban lehetnek jelen, melyek megadják egy rendszer karakterét. Természetesen az önkormányzati pénzügyek nem választhatóak el a központi költségvetéstől, ezer szállal kötődnek ahhoz, többek között a kormányzati szintek közötti pénzügyi kapcsolatok révén. Ennek vizsgálata, pontosan a dinamikus változásnak köszönhetően örökzöld téma a pénzügyi jogászok, közpénzügyekkel foglalkozó közgazdászok, tudósok, szakemberek körében. Különösen igaz ez olyan időszakokban, mikor különböző országhatárokon átívelő hatások nagyobb reformfolyamatot idéznek elő. Hazánkban a rendszerváltáskor kialakuló önkormányzati rendszer több mint húsz éven át működött, változott, fejlődött, mígnem számos tényező hatására jelentős átalakuláson ment keresztül a 2010-es évek elején. A változás érintette a helyi közfeladatok körét, valamint az önkormányzati pénzügyek legfőbb karakterét is. Több korábban helyi szinten ellátott feladat centralizálásra került. Megváltozott a helyi gazdálkodásra vonatkozó szabályozás számos, előtte nem ismert korlátok kerültek beépítésre a rendszerbe. A bevételi szerkezet átalakult, a kormányzati támogatási rendszer új formát öltött. E folyamat kezdetén került a szakmai érdeklődésem körébe a helyi szintű közfeladat-ellátás és az önkormányzatok finanszírozásának kérdése. Kutatásom célja, hogy átfogó képet adhassak a magyar önkormányzati rendszer finanszírozásában és feladatellátásában bekövetkező változásokról, összehasonlítva azt a korábbi rendszerrel és a nemzetközi gyakorlattal. Nevezetesen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által bevezetett feladatfinanszírozási rendszer vizsgálatára fókuszálva a korábbi forrásszabályozási rendszer gyakorlati tapasztalatait feltárva a változások irányát kívánom bemutatni. Teszem mindezt a helyi közfeladatok rendszerében, a helyi feladatellátásban bekövetkező változások aspektusából. Ehhez segítséget nyújt egyfelől a kormányzati szintek közötti pénzügyi kapcsolatokkal foglalkozó fiskális föderalizmus elméleti kerete, mely elhelyezi a korábbi és a jelenlegi rendszert a megoldási lehetőségek dimenziójában, másfelől a nemzetközi gyakorlat elemzése, mely a változás dinamikájára keresi a választ. Ezen túlmenően a két hazai megoldás értékeléséhez a kormányzati transzferek elméletének részletes bemutatására törekszem. Másodlagos célkitűzésem pedig, hogy számos a pénzügyi jog és közpénzügyek területén eddig kevesebbet alkalmazott és elemzett fogalmat, eszközt definiáljak. The financial legal status of local governments varies widely in times and space. It means that this system is continuously changing and developing. The realization of financial independence needs a number of instruments in public finances which can be present in various forms stating the nature of the system. It is obvious that we cannot separate the municipal financial issues from the central government’s budget given that these are closely linked to each other through the financial connections between the layers of governance. Thanks to the dynamic changes this topic is always actual in financial legal circles and among economists, public finance specialists and experts dealing with this problematic issue. This is even more the case during periods of time when cross border effects produce important reform processes. In Hungary, the system of regional authorities established during the transition has been working, changing and developing for more than 20 years until it has undergone a process of significant transformation in the early 2010s. This change affected the scope of local public services as well as the main characters of local governments. A certain number of services provided locally has been centralized. The regulation on local management has been changed. Numerous checks and limits have been installed in the system. The revenue structure has been transformed and the system of intergovernmental grants and transfers has been reshaped. At the beginning of this process my professional interest has been awaken by the delivery of public services and by the question of financial issues of local governments. The evaluation and assessment of these changes are controversial. We can face a large number of arguments and counterarguments concerning the considerations of experts in the fields of Administrative Law, Financial Law and Public Finances. That is precisely the reason that we cannot disregard the exemplary practices and achievements of the previous revenue assignment system even if there are a lot of negative aspects. The objective of my research project is to give an overview of the development and changes in the financing and management of public services in the local government system together with a comparison to the previous system and putting these questions in an international context.
Leírás
Kulcsszavak
finanszírozás, helyi önkormányzatok, közmenedzsment, közszolgáltatás, pénzügyi jog, fiscal relations, local governments, public services, public management, fiscal law
Forrás