Mezőgazdasági hulladékok felhasználása a biogáz üzemekben a környezetterhelés csökkentése érdekében

Dátum
Szerzők
Kith, Károly
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Magyarországon jelenleg 33 mezőgazdasági mellékterméket és hulladékokat felhasználó biogáz üzem található. Hazánkban a Nyírbátori Regionális Biogáz Üzem épült meg elsőként, amely méretei és technológiáját tekintve Magyarország legnagyobb mezőgazdasági alapanyag-bázisú biogáz üzeme. Többek között ezért is választottam vizsgálataim helyszínéül. Saját kutatásaim alapján rendszerbe foglaltam a Nyírbátori Regionális Biogáz Üzem által alkalmazott alapanyagokat és a fermentált végtermék felhasználásának különböző lehetőségeit. Három év üzemi adatai alapján vizsgáltam és elemeztem a biogáz hasznosításának alkalmazását, és fejlesztési koncepciókat dolgoztam ki. A szakirodalmi áttekintésben bemutattam a biogáz-termelés jelentőségét, szerepét Magyarországon és az Európai Unióban. Bemutattam a biogáz-termelés biológiai hátterét. A biogáz termeléstechnológiai bemutatása mellett leírtam a lehetséges alapanyagok fajtáit és fontosabb befolyásoló tényezőit különös tekintettel a mezőgazdasági biogáz üzemekre. Vizsgálataim kiterjedtek az üzem felépítésének, működésének, technológiai hátterének megismerésére. Kutatási céljaim között szerepelt az általam vizsgált üzemek leírása, az energiatermelési folyamatok feltárása, valamint ezek összehasonlítása. Elemeztem a biogáz hasznosításának gyakorlati szempontjait. Megvizsgáltam a meglévő termelési technológiák hátterét, és javaslatokat tettem különböző fejlesztési koncepciókra a biogáz felhasználásának alternatív módjait illetően. Kitértem a biogáz-gyártás környezetre, társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatásara. Az anyag és módszer fejezetben bemutattam a biogáz üzemek regionális helyzetét az energiatermelés tekintetében, továbbá leírtam a Nyírbátori Regionális Biogáz Üzem termelési rendszerét. Bemutattam az általam használt statisztikai módszereket, valamint a SWOT analízist. Az eredmények fejezetben rendszerbe foglaltam a hat vizsgált biogáz üzemben kapott adatokat és azok eredményeit. Vizsgáltam a többféle alapanyag használatának hatását a dolgozói létszámra. Regresszió-analízis alapján megállapítottam, hogy a felhasznált alapanyagok száma és a dolgozók létszáma között (r=0,74) kapcsolat van. A felhasznált alapanyag fajtája 54,28%-ban befolyásolta (P<0,1) a dolgozói létszámot. A SWOT analízis alkalmazásával a hat biogáz-üzem erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit foglaltam össze. Itt külön fejezetben tértem ki a Nyírbátori Regionális Biogáz Üzemben mért adatok elemzésére. Megállapítottam, hogy a vizsgált évek átlagában havi szinten nem volt különbség a biogáz-termelést tekintve. A biogáz-kihozatal egyenletes volt, ezt az elvégzett variancia-analízis is alátámasztotta. A vizsgált éveknek szignifikáns hatása volt a gáztermelésre. Megállapítottam, hogy a Nyírbátori Regionális Biogáz Üzemet jó hatásfokú, stabil rendszerműködés jellemzi.
On the basis of my research results, there are currently 33 biogas plant in Hungary which process agricultural by-products and waste. In Hungary, the Regional Biogas Plant of Nyírbátor was the first to have been established; as for its size and technology it is the largest biogas plant in Hungary using agricultural products. Among other factors, these properties were the reason for selecting the plant for my examinations. On the basis of my own studies the starting materials applied at The Regional Biogas Plant of Nyírbátor and the different utilisation possibilities of the fermented final product have been put into a systematic framework. Application of biogas utilisation has been examined and analysed on the basis of the data of three years and as a result of that development concepts have been elaborated. Significance and role of biogas production in Hungary and in the European Union have been introduced in the scope of the bibliography section. Biological background of biogas production has been introduced. Besides the technological introduction of biogas production, different types of suitable starting materials and the important influencing factors have also been covered with especial regard to agricultural biogas plants. My examinations involved the structure, operation and technological background of the plant. My research objectives included the description of the examined plants, the exploration of their energy producing processes and their comparison. Practical aspects of biogas utilisation have been analysed. Background of the existing production technologies has been examined and suggestions have been made for different development concepts within the section “Alternative methods of biogas use”. Environment, societal and economical effects of biogas production have also been described. In the scope of the ‘Material and Method’ section the regional situation of biogas plants has been introduced in terms of energy production. Additionally, the production system of the Regional Biogas Plant of Nyírbátor has also been introduced. Applied statistical methods and the SWOT analysis have been introduced. In the ‘Results’ section the data received from the six biogas plants and their results have been analysed on a systematic basis. The effect of multiple starting materials utilisation on employee number has been analysed. On the basis of regression analysis it was found that there is a connection (r=0.74) between the number of utilised starting materials and the number of employees. The type of the utilised starting material influenced (P<0.1) employee number in 54.28% of the cases. By means of the SWOT analysis, the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the six biogas plants have been summarised in four tables. In a separate chapter, analysis of the data measured at the Regional Biogas Plant of Nyírbátor has been covered. It was found that there was no monthly difference in the average of the analysed years in terms of biogas production. Biogas extraction was steady, this has been verified by the performed variance analysis. The analysed years had a significant effect on gas production. It was found that the Regional Biogas Plant of Nyírbátor is characterised by a good efficiency, stable operation.
Leírás
Kulcsszavak
biogáz, biogas, megújuló energia, környezetterhelés, melléktermék, renewable energy, environmental load, by-products
Forrás