A gépjárműbalesetek károsultjai által elszenvedett nem vagyoni sérelmek kompenzálása és a rehabilitáció összehasonlító jogi elemzése

Absztrakt
Az értekezés központi kérdése a gépjármű balesetben sérült károsultak nem vagyoni kárának kompenzálása és a személyi sérültek rehabilitációjának jogi szabályozása és gyakorlati érvényesülése. Az immateriális károk kompenzálásának jogszabályi háttere és joggyakorlata dinamikusan változik hazánkban éppúgy, mint az Európai Unió legtöbb államában. Az értekezés célul tűzi ki a magyar, német és angol nem vagyoni károk és rehabilitációs eljárások szabályozási hátterének és gyakorlatának összehasonlítását. Azonban nem csak a bírói eljárások tapasztalatait érdemes megvizsgálni, hanem a sértettek által a kötelező felelősségbiztosítókhoz benyújtott igények tekintetében kialakuló kárrendezési gyakorlatot is, hiszen a kárrendezési eljárásokban a biztosítótársaság lép a károkozó helyébe. Mindhárom vizsgált jogrendszerben a nem vagyoni kártérítés/sérelemdíj jogi szabályozása keret jellegű, a részletszabályok kidolgozása a bíróségok feladata lesz. A dolgozat megvizsgálja annak indokát, hogy a magyarországi kárrendezési gyakorlat a rehabilitációt kizárólag az egészségügyi rehabilitáció keretein belül ismeri, és annak elvégzését is áthárítja a társadalombiztosításra. Javaslatokat fogalmaz meg, hogy a jelenlegi gyakorlatot milyen feltételek, változások megvalósulása esetén lehetne megváltoztatni. This dissertation focuses on the legal regulation and practical adaptation of immaterial damages and also rehabilitation for bodily injury cases which were caused by a motor accident. The legal regulation, practice and jurisprudence of the immaterial damages are changing dynamically in all European countries, and the dissertation aims to compare the Hungarian, German and English theoretical and practical regulation of the immaterial damages and also rehabilitation. It is worth analysing not only the court cases, but the indemnification processes of the insurance companies as well, as many bodily injury cases are caused by motor accidents, it is upon the insurance company of the liable party to pay the damages in the frame of the motor third party liability insurance. In all three analysed legal systems the regulation of immaterial damages is like a frame which needs to be filled with the practices of the courts. The Hungarian practice in regards complex rehabilitation of bodily injured is yet to be developed. The dissertation aims to uncover the causes of deficiency of the rehabilitation process, and the reasons why the Hungarian practice only recognizes medical rehabilitation, and even that is the sole responsibility of the state. After identifying the causes I make suggestions in order to improve the current processes.
Leírás
Kulcsszavak
nem vagyoni kártérítés, sérelemdíj, személyi sérülés, kártérítés, biztosítás, rehabilitáció, immaterial damages, rehabilitation, bodily injury, indemnification, insurance, personal rights
Forrás