,,Esküszünk, esküszünk, csehszlovákok nem leszünk!”

Dátum
Szerzők
Szallárová, Kristína
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom célja, hogy átfogó képet adjon a felső-bodrogközi, kisebbségbe szorult magyarság identitásának változásáról a 20. század első felében. Az általam kutatott térség periférikus voltából fakadóan, néhány kivételtől eltekintve, a történetírásban ritkán, többnyire csak érintőlegesen jelenik meg, munkám ennek a résnek a kitöltéséhez próbál meg hozzájárulni. Írásom egy kvantitatív és egy kvalitatív módszert alkalmazó fejezetből tevődik össze. Előbbihez forrásként az 1910 és 1950 közötti népszámlálásokból készült statisztikai kiadványokat használtam, amelyek segítségével a régió etnikai, felekezeti megoszlásnak alakulását követhetjük nyomon. Az utóbb említett fejezet esetében a vizsgált régió szülöttének, Dobos Lászlónak az Egy szál ingben című regényét elemeztem történeti szempontból, néhány rövid kitekintést téve a szerző Földönfutók című írására. A regényekre támaszkodva az identitásváltozás folyamatát kíséreltem meg rekonstruálni. Mind a kvantitatív, mind kvalitatív jellegű eljárás verifikálta, hogy a dél-csehszlovákiai magyarlakta régión belül a vizsgált térség nem képez kirívó példát, a Felső-Bodrogközben lejátszódó folyamatok illeszkednek az országos tendenciákhoz.
Leírás
Kulcsszavak
Felvidék, Csehszlovákia, kisebbség, felvidéki magyarok, Bodrogköz, Szlovenszkó
Forrás