University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Magyar Nyelvtudományi Intézet) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Bódor, Katinka (2012-12-13)
  Munkámban átfogó képet szeretnék nyújtani a hét napjainak egyes megnevezéseiről, kialakulásuk okáról, s azt a folyamatot bemutatni és végigvinni, amely mai nyelvi állapotukhoz vezetett.
 • Almási, Ágnes Ilona (2013-01-05)
  A nyelvi ideológiák rejtett vagy nyílt megjelenésének bemutatása a különböző szleng témájú nyelvművelő írásokban.
 • Mahlmeister, Anna (2013-01-07)
  Závada Péter dalszövegeinek stilisztikai elemzése, hangalakzatok vizsgálata
 • Vakherda, Nóra (2013-04-16)
  Dolgozatom célja, hogy kronologikus úton bemutassam a magyar hangjelölési rendszer változását és fejlődését kitekintve a huszita helyesírás történetére és hatására.
 • Kiss, Klaudia (2013-04-16)
  Miika Nousiainen käsittelee romaanissaan Suomen ja Ruotsin, suomalaisten ja ruotsalaisten suhteesta ironisesta näkökulmasta. Romaanissa ironisoidaan kansallisuuteen liittyviä stereotypioita, joiden kautta kertoja ja ...
 • Bűdi, Regina (2013-04-16)
  Szakdolgozatomban az idősebb Johannes Gezelius által végzett finnországi népművelést illetve a korabeli iskola- és oktatásrendszerben történt fejlesztéseket mutatom be. Azonban Finnország svéd birodalombeli helyzete ...
 • Varga, Marianna (2013-04-16)
  Dolgozatomban a fiatalok mai udvarlási szokásaival kapcsolatban végeztem kutatást pragmatikai szempontból, amelyben a fő hangsúlyt az udvarlás megkezdésére, azaz a megszólításra fektettem. Elsőként meghatároztam a pragmatika ...
 • Mándi, László (2013-04-16)
  A szakdolgozat a Bevezetés után négy nagyobb fejezetegységre tagolódik és Összegzéssel, valamint a Felhasznált irodalom jegyzékével zárul. Témája a magyar történeti nyelvészet témakörébe tartozik, ezen belül is a magyar ...
 • Kemény, Vivien (2013-04-16)
  A szakdolgozatom a Hip-hop szubkultúra nyelvéről szól.
 • Nyéki, Zoltán (2013-04-16)
  A szakdolgozat témája az egyik ősi nemzetségnév, a Szemere nyelvészeti elemzése. A dolgozat első része a nemzetségek, valamint nemzetségnevek problematikáját dolgozza fel a szakirodalmak alapján. A második rész pedig a ...
 • Virág, Krisztina (2013-04-16)
  Dolgozatomban a debreceni diáknyelvet mutatom be egy szótárral mellékelve, mely a 19-20. század fordulóján használt debreceni diáknyelvi szavakat tartalmazza. Megvizsgálom a diáknyelv helyét a nyelvi rendszerben, kitérek ...
 • Szmola, Viktória (2013-04-25)
  Szakdolgozatom célja a finn üzleti nyelv oktatásának fejlesztése, egy nem finn anyanyelvű célcsoport számára. Ennek érdekében szakdolgozatom első részében az általános nyelvoktatási módszereket vizsgáltam, majd a ...
 • Urbán, Mariann (2013-04-25)
  A dolgozat Kari Hotakainen Futóárok utca című művére támaszkodva azt vizsgálja, milyen megoldásokat alkalmazhat egy fordító, ha elsősorban kulturális különbségekből fakadó nehézségekkel kell megbirkóznia. A bevezető fejezetek ...
 • Benedek, Nikolett (2013-04-25)
  Dolgozatomban filozófia és tudomány szembenállásának szintjeit vizsgálom Eeva-Liisa Manner Égőnarancs című drámájában, a heideggeri fenomenológia és a korabeli pszichoanalitikus elméletek szemszögéből.
 • Nagy, Máté András (2013-04-25)
  Dolgozatomban többféle célkitűzést igyekszem megvalósítani. A munka elsődleges célja egy tájegység, a magyarországi Bodrogköz 22 településének helynévrendszertani feldolgozása. A vizsgálatom forrásául az 1994-ben megjelent ...
 • Fikly, Gabriella Judit (2013-04-25)
  Az igeidők és az igemódok összevetése a magyar és a finn nyelvben
 • Szalmasági, Edit (2013-04-25)
  Dolgozatomban a Dombóvári járás jelenkori, magyar, illetve német élőnyelvi helyneveinek névrendszertani feldolgozására vállalkozom. Szerkezeti elemzések révén annak megragadását kísérelem meg, hogy milyen szemantikai jegyek ...
 • Baráth, Nóra (2013-04-30)
  Dolgozatomban az Árpád-kori személynévadás kérdéseivel foglalkozom, azon belül is a személynevek képzésével, illetve a képzők elemzésével.
 • Mészáros, Anna (2013-05-02)
  Dolgozatomban a meggyőzés folyamatát vizsgálom elsősorban nyelvészeti aspektusból, ám interdiszciplináris keretek között. A nyelvészet különböző ágai különféle megoldásokat kínálnak a meggyőzés problematikájának megoldására: ...
 • Halmos, Judit (2013-05-21)
  A dolgozat a helynévsűrűség, mint nyelvészeti jelenség témakörét járja körül, sorra veszi azokat a tényezőket, melyek a névsűrűséget befolyásolják úgy mint a település területe, lakosságának száma, birtoklástörténete stb. ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.