University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Magyar Nyelvtudományi Intézet) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Guti, Veronika
  A dolgozat a korai ómagyar kor helyneveinek névelemeiben megtalálható mássalhangzó-kapcsolatokat vizsgálja több szemponton keresztül. A dolgozat nagyobb részben a két elemből álló kapcsolatokat vizsgálja, de kitér a kettőnél ...
 • Adorján, Imola (2014-04-22)
  Dolgozatom alapjául a nők és férfiak kommunikációjának különbségeit vettem. Érdemesnek tartom ennek vizsgálatát nem csupán a szóbeli és nonverbális kommunikáció terén, hanem a a média és az internet területén is, különös ...
 • Ternován, Barbara
  Munkámban a magyar nyelv határozóragjainak egy fontos csoportját, az agglutinációval alakult ragokat kívánom áttekinteni, történeti és alaki jellemzőikre egyaránt hangsúlyt fektetve. A bemutatás során elsőként a határozóragok ...
 • Nagy, Orsolya
  Dolgozatom három nagyobb egységből tevődik össze. Az első részben a különböző mondatelemzési lehetőségeket mutatom be egy-egy példán keresztül. Második egységében az alany és az állítmány eddig napvilágot látott elméleteit ...
 • Királyné Szűcs, Eszter Veronika
  A dolgozatomban a germán jövevényszavakat vizsgálom az észt nyelvben. Észtország történelmének rövid összefoglalásával világítok rá az alnémet-észt kapcsolatokra. Foglalkozom röviden az észt nyelv jövevényszavaival. Ezeken ...
 • Bundi, Anita
  A dolgozatomban bemutatom az angol jövevényszavakat a finn nyelvben, kitérek azok helyesírására, továbbá bemutatom a finn nyelv jövevényszó rétegeit példaanyaggal. Végül bemutatom az angol gasztronómiai szókészletből átvett ...
 • Nyéki, Zoltán (2013-04-16)
  A szakdolgozat témája az egyik ősi nemzetségnév, a Szemere nyelvészeti elemzése. A dolgozat első része a nemzetségek, valamint nemzetségnevek problematikáját dolgozza fel a szakirodalmak alapján. A második rész pedig a ...
 • Neer, Beatrix
  A szakdolgozat Bán Aladár kultúraközvetítői szerepét vizsgálja Aino Kallas Töviskoszorú című művének paratextuális elemein keresztül a fordításelmélet különböző elméleteinek segítségével.
 • Kévés, Henriett (2013-05-24)
  A dolgozat központi témája a beszédhangok elkülönítési képessége, életkori szakaszokra bontva, a pszicholingvisztikai szakirodalomban fellelhető kísérletek és kutatási eredmények alapján. Emellett szerepet kap a hallási ...
 • Juhos, Meri Katalin
  A kutatás célja betegségnevek keresése régi finn nyelvű szövegekből és azok csoportosítása különböző szempontok alapján. Az első nyomtatásban is megjelent finn nyelvű szövegek a reformáció hatásásra, a 17. században jelentek ...
 • Ládi, Zsuzsa
  Dolgozatomban több szempontot figyelembe véve összefoglalom a finnországi bevándorlók helyzetét, beleértve a nyelvi helyzetét is, valamint vizsgálom finn nyelvi készségeiket. Szintetizálom a szociolingvisztikai, nyelvpolitikai ...
 • Serdült, Laura
  Dolgozatomban Bihartorda külterületi és belterületi helyneveit gyűjtöttem össze, majd a helyneveket funkcionális-szemantikai és lexikális-morfológiai szempont szerint elemeztem a Hoffmann István által kidolgozott modell szerint.
 • Újvári, Eszter
  Dolgozatomban olyan metaforikus motiváltságú idiómákat vizsgáltam meg a finn és a magyar nyelvben, amelyek a boldogság és a szomorúság érzését fejezik ki. Alapul a kognitív metaforaelmélet eredményeit, ezen belül is a ...
 • Bugyi, Renáta
  Szakdolgozatomban az evészavarok, azon belül is a bulimarexia kapcsolatát vizsgálom a nárcizmussal Sofi Oksanen Sztálin tehenei című regényében.
 • Udvari, István
  A dolgozatban Csíkszentkirály, egy székelyföldi település külterületi és belterületi helyneveit gyűjtöttem össze a fellelhető történeti adatok alapján, illetve saját élőnyelvi gyűjtésem során.
 • Bodnár, Noémi
  Az emberek beszédmódja jelentősen megváltozik, mikor egy kisbabához szólnak: egy speciális beszédmódot, dajkanyelvet kezdenek használni. Ennek a nyelvi jelenségnek a megítélése a kutatók között többnyire pozitív, de nem ...
 • Zakkar, Klaudia
  Dolgozatomban a debreceni utcaneveket mutatom be történeti és névtani vizsgálatok során. A neveket az első hivatalos utcanév megjelenésétől egészen napjainkig vizsgáltam. Az utcanevek történetét névadási korszakokra ...
 • Virág, Krisztina (2013-04-16)
  Dolgozatomban a debreceni diáknyelvet mutatom be egy szótárral mellékelve, mely a 19-20. század fordulóján használt debreceni diáknyelvi szavakat tartalmazza. Megvizsgálom a diáknyelv helyét a nyelvi rendszerben, kitérek ...
 • Tóth, Hajnalka
  Dolgozatomban átfogó képet szeretnék adni a diákok szlengjéről. Így szakdolgozatomban az ibrányi és a debreceni diákok szlenghasználatát vizsgálom.
 • Szalmasági, Edit (2013-04-25)
  Dolgozatomban a Dombóvári járás jelenkori, magyar, illetve német élőnyelvi helyneveinek névrendszertani feldolgozására vállalkozom. Szerkezeti elemzések révén annak megragadását kísérelem meg, hogy milyen szemantikai jegyek ...
 
 

Search DEA


My Account

Felhívjuk felhasználóink figyelmét arra, hogy a DEA "Egyetemi IP" és "Könyvtári számítógépek" elérési szintű dokumentumai kizárólag oktatási, kutatási, valamint saját tanulási célokra használhatóak fel, azt nem oszthatják meg az interneten és nem terjeszthetik. A dokumentum és a pdf megjelenítő védelmének megkerülése (másolás, nyomtatás, letöltés korlátozása) tilos.