University of Debrecen Electronic Archive

Browsing Hallgatói dolgozatok (Magyar Nyelvtudományi Intézet) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Adorján, Imola (2014-04-22)
  Dolgozatom alapjául a nők és férfiak kommunikációjának különbségeit vettem. Érdemesnek tartom ennek vizsgálatát nem csupán a szóbeli és nonverbális kommunikáció terén, hanem a a média és az internet területén is, különös ...
 • Ternován, Barbara
  Munkámban a magyar nyelv határozóragjainak egy fontos csoportját, az agglutinációval alakult ragokat kívánom áttekinteni, történeti és alaki jellemzőikre egyaránt hangsúlyt fektetve. A bemutatás során elsőként a határozóragok ...
 • Nagy, Orsolya
  Dolgozatom három nagyobb egységből tevődik össze. Az első részben a különböző mondatelemzési lehetőségeket mutatom be egy-egy példán keresztül. Második egységében az alany és az állítmány eddig napvilágot látott elméleteit ...
 • Bundi, Anita
  A dolgozatomban bemutatom az angol jövevényszavakat a finn nyelvben, kitérek azok helyesírására, továbbá bemutatom a finn nyelv jövevényszó rétegeit példaanyaggal. Végül bemutatom az angol gasztronómiai szókészletből átvett ...
 • Nyéki, Zoltán (2013-04-16)
  A szakdolgozat témája az egyik ősi nemzetségnév, a Szemere nyelvészeti elemzése. A dolgozat első része a nemzetségek, valamint nemzetségnevek problematikáját dolgozza fel a szakirodalmak alapján. A második rész pedig a ...
 • Neer, Beatrix
  A szakdolgozat Bán Aladár kultúraközvetítői szerepét vizsgálja Aino Kallas Töviskoszorú című művének paratextuális elemein keresztül a fordításelmélet különböző elméleteinek segítségével.
 • Kévés, Henriett (2013-05-24)
  A dolgozat központi témája a beszédhangok elkülönítési képessége, életkori szakaszokra bontva, a pszicholingvisztikai szakirodalomban fellelhető kísérletek és kutatási eredmények alapján. Emellett szerepet kap a hallási ...
 • Juhos, Meri Katalin
  A kutatás célja betegségnevek keresése régi finn nyelvű szövegekből és azok csoportosítása különböző szempontok alapján. Az első nyomtatásban is megjelent finn nyelvű szövegek a reformáció hatásásra, a 17. században jelentek ...
 • Ládi, Zsuzsa
  Dolgozatomban több szempontot figyelembe véve összefoglalom a finnországi bevándorlók helyzetét, beleértve a nyelvi helyzetét is, valamint vizsgálom finn nyelvi készségeiket. Szintetizálom a szociolingvisztikai, nyelvpolitikai ...
 • Újvári, Eszter
  Dolgozatomban olyan metaforikus motiváltságú idiómákat vizsgáltam meg a finn és a magyar nyelvben, amelyek a boldogság és a szomorúság érzését fejezik ki. Alapul a kognitív metaforaelmélet eredményeit, ezen belül is a ...
 • Bugyi, Renáta; Bugyi, Renáta
  Szakdolgozatomban az evészavarok, azon belül is a bulimarexia kapcsolatát vizsgálom a nárcizmussal Sofi Oksanen Sztálin tehenei című regényében.
 • Udvari, István
  A dolgozatban Csíkszentkirály, egy székelyföldi település külterületi és belterületi helyneveit gyűjtöttem össze a fellelhető történeti adatok alapján, illetve saját élőnyelvi gyűjtésem során.
 • Bodnár, Noémi
  Az emberek beszédmódja jelentősen megváltozik, mikor egy kisbabához szólnak: egy speciális beszédmódot, dajkanyelvet kezdenek használni. Ennek a nyelvi jelenségnek a megítélése a kutatók között többnyire pozitív, de nem ...
 • Zakkar, Klaudia
  Dolgozatomban a debreceni utcaneveket mutatom be történeti és névtani vizsgálatok során. A neveket az első hivatalos utcanév megjelenésétől egészen napjainkig vizsgáltam. Az utcanevek történetét névadási korszakokra ...
 • Virág, Krisztina (2013-04-16)
  Dolgozatomban a debreceni diáknyelvet mutatom be egy szótárral mellékelve, mely a 19-20. század fordulóján használt debreceni diáknyelvi szavakat tartalmazza. Megvizsgálom a diáknyelv helyét a nyelvi rendszerben, kitérek ...
 • Tóth, Hajnalka
  Dolgozatomban átfogó képet szeretnék adni a diákok szlengjéről. Így szakdolgozatomban az ibrányi és a debreceni diákok szlenghasználatát vizsgálom.
 • Szalmasági, Edit (2013-04-25)
  Dolgozatomban a Dombóvári járás jelenkori, magyar, illetve német élőnyelvi helyneveinek névrendszertani feldolgozására vállalkozom. Szerkezeti elemzések révén annak megragadását kísérelem meg, hogy milyen szemantikai jegyek ...
 • Jónás, Vivien Nóra
  A kognitív metaforaelmélet George Lakoff és Mark Johnson nevéhez fűzőik, akik munkájuk során bemutatták, hogy a metaforák kiemelkedően fontos szerepet játszanak a külvilágról és önmagunkról szerzett tapasztalatok ...
 • Bátori, István (2014-04-22)
  Kutatásomban az Árpád-kori Kolozs, Doboka és Erdélyi Fehér vármegyék helyneveinek összehasonlító, névrendszertani és helynévtörténeti elemzését végzem el. Az Árpád-kori helynévtörténeti feldolgozó munkák jelentőségét ...
 • Huzdik, Helga
  Dolgozatom témája az első finn irodalmi szalon megalakulása. A realizmus elterjedése jelentős változásokat hozott az európai országok társadalmi viszonyaiba és irodalmába egyaránt. Az ekkor megjelent művek valósághűek ...
 
 

Search DEA


My Account