Az emberölés minősített esetei, valamint privilegizált esete

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájaként az emberölés minősített eseteinek, valamint privilegizált esetének bemutatását választottam. Azért esett erre a témára a választásom, mert az emberölés témaköre volt az, amely nemcsak büntetőjogi, hanem egész egyetemi tanulmányaim során a legérdekesebb volt számomra és egyben a leginkább elgondolkodtatott.A dolgozat elején hosszabban áttekintem az emberölés hazai szabályozástörténetét, különböző korokbeli megítélését a kezdetektől napjainkig. A történeti áttekintés után a hatályos magyar szabályozást kívánom bemutatni az emberölés alapesetének bővebb elemzése által. Ezután részletesen ismertetem a tizenegy minősített esetet és az emberölés privilegizált esetét, amelyek gyakorlati alkalmazását bírósági határozatok segítségével igyekszem bemutatni. Ezt követően az emberölés nyomozásának rövid bemutatása következik. Az utolsó előtti pontban statisztikai adatok következnek elkövetett szándékos emberölések számának alakulásáról, amelyet követően dolgozatomat összegzéssel zárom. Az emberi élet megbecsülése, valamint az emberölés megítélése mindig az adott kor társadalmi, történelmi, gazdasági viszonyaitól, illetve ezek fejlettségi szintjétől függött. A büntetőjogi felelősségre vonás, az emberölés megítélése az adott kor sajátosságaitól és a társadalom fejlettségi szintjétől függően sok tekintetben eltért, ugyanakkor az azonos jegyek a hasonló társadalmi berendezkedésekből eredeztethetőek.

Leírás
Kulcsszavak
emberölés, minősített esetek, privilegizált eset
Forrás