Megjegyzések (Notes): ami a számok mögött rejlik

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásom célja a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok kötelező közzétételeinek vizsgálata, valamint az IFRS-ek alapján készülő egyedi éves pénzügyi kimutatások szerinti Megjegyzések információtartalmának és szerkezetének elemzése. Mivel nem számszerűsíthető adatokat vizsgáltam, és főképp a „hogyan” és a „milyen módon” kérdésekre igyekeztem választ találni, így leginkább magyarázó, feltáró kutatásról beszélhetünk, melyhez a dokumentumelemzés módszerét alkalmaztam. Kutatómunkám során három, különböző iparágban működő magyarországi vállalkozás, 2020-as üzleti évre vonatkozó IFRS-ek szerint készülő egyedi pénzügyi kimutatásait használtam fel. Összehasonlító elemzés keretében vizsgáltam, hogy a társaságok iparágtól függetlenül hogyan tudtak eleget tenni a standardokban előírt közzétételi kötelezettségeknek, illetve, hogy a Megjegyzésekben milyen logikai sorrendet alkalmaztak ezek bemutatásához. A vizsgált vállalkozások Megjegyzéseiben közzétett információkat áttekinthető, táblázatos formában mutattam be és összevetettem a standardokban meghatározott követelményekkel, valamint megfogalmaztam az általam észlelt hiányosságokat, értékeléseket is. Véleményem szerint az IFRS-ek szerinti Megjegyzések sokkal információgazdagabbak, mint a számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletek, ugyanakkor nem lehet hiánytalanul eleget tenni minden közzétételi kötelezettségnek, amelyet a standardok megfogalmaznak. A vizsgált vállalkozások sem tudtak a standardoknak maradéktalanul megfelelni, ám törekedtek a tevékenységükre vonatkozó lényeges információk bemutatására. A Megjegyzések felépítésére vonatkozóan a standardok ugyan nem határoznak meg egy egységes struktúrát, ám véleményem szerint jó, ha van egy fő irányvonal, amely alapján a Megjegyzések áttekinthetőbbé, érthetőbbé válnak és melynek segítségével minden olyan főbb fejezetet tartalmaznak, melyet az egyes standardok előírnak, így dolgozatomban erre vonatkozóan is található egy javaslat.

Leírás
Kulcsszavak
IFRS, Notes, nemzetközi számvitel
Forrás