9631947327

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
tantárgy:Ének-zeneévfolyam:7.A tankönyvjegyzéken szerepel.Az emelt óraszámú ének-zenei sorozat hetedik tankönyve ez. A Népdalok fejezetben tovább bővíti a magyar táncnóták ismeretét. A magyar népballadák mélyebb megismerését a sok versszakos, parlando, rubato balladai előadást igénylő dalokkal segíti. A szöveges ismertető a balladák stílusát, irodalmi értékét, tömörségének magyarázatát, nyelvezetének szépségét összegezi a hiteles megszólaltatás érdekében, az irodalommal való kapcsolódást erősítve. A Más népek dalai fejezetben tovább ismerkednek a tanulók a francia népballadákkal, katalán és szicíliai népdalokkal.A tankönyv fő anyaga két zenei stílus. A teljes barokk zenei világot, a barokk dallamosság, harmóniák, kontrapunktika szépségeit H. Purcell, J.S. Bach, G. F. Händel és A. Vivaldi műveinek éneklésével, hangszeres megszólaltatásával, meghallgatásával, a zenei építkezés felfedezésével ismerik meg a tanulók.A másik történeti stílus a romantikus dal, dalciklus bemutatása F. Schubert, R. Schumann, B. F. Mendelssohn, J. Brahms, Liszt Ferenc művein keresztül történik. A romantikus operát G. Verdi: Aida c. műve képviseli. Szemelvényei a romantika harmóniavilágával, a tercrokonsággal ismerteti meg a tanulókat. Erkel Ferenc: Hunyadi László és Bánk bán c. operái a verbunkos zene sajátságait őrzik.A partitúrával való ismerkedéshez kitűnő, jól olvasható kottapéldákat tartalmaz a tankönyv. Az elemző, megfigyelést igénylő kottarészletek ütemszámozásai biztos segítséget nyújtanak tanárnak, tanulónak. Megismert művek, műfajok:Világi és egyházi kantáták, oratóriumok, concertók, a barokk szvit, versenymű, passió, prelúdium és fúga a Wohltemperierte, Klavierből.A János passió, Purcell: Dido és Aeneas operájából részletek. A. Vivaldi: D-moll concerto grosso No. 11., Johann S. Bach: Parasztkantáta, Vadászkantáta, 78 kantáta részletei.Brandenburgi versenyek: II., III. V. G. F. Händel: Júdás Maccabeus Messiás oratóriumából szemelvények.F. Schubert műveiből a Schöne Müllerin és Winterreise dalciklusokból, R. Schumann: Dichterliebe dalaiból válogatás.Kiemelt fejezete a tankönyvnek Bach: Korálok, a 11 harmóniai nyelvlecke. A szerzők a korálok feldolgozásában elemző, a "megfigyelésben" harmóniai fontos segítő lépéseket közölnek. A "feladatok" a szólamok változatos gyakorlását, a memoriter előadás megjegyzésének útját tartalmazzák.Ismeretek: tonális és reális válasz, hangnemi rokonságok, moduláció és a párhuzamos hangnembe, a moduláció harmóniai eszközei, tercrokon moduláció, a hármashangzatok és megfordításai, a négyeshangzatok, 6/5 akkord, a szeptimakkord és oldása, a piccardiai terc.A zenei írás-olvasás szintje a megismerés elengedhetetlen feltétele. Szervesen kapcsolódik a tananyaghoz, az órák anyagához. A zenei ismeretek szoros kapcsolatban vannak a hallás és a memória fejlesztésével.A könyv képanyaga szép, éles. A zeneszerző-portrék mellett a közölt zene helyszíne, dal, operarészlet színpadképe látható. A magyarázó szövegrészben jól elkülönül a lényegi fő fogalom leírása a tartalmi ismertetőktől. A zenetörténeti összefoglalás tömör, lényegkiemelő címekkel, logikailag rendezett kis fejezetekkel. A zeneszerzők rövid életrajzi adataival zárul a sok értékes ismeretet, zenei élményt adó tankönyv.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények