Historical overview of liability for materail effects and warranty regulations

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
The liability of material effects and warranty are classic legal institutions of civil law and they are both important in the field of consumer law. The present study essentially considers the regulatory system of these jurisdictions in Hungary. The review starts with the private-law cases, developed at the begining of the 20th century, wich legislative provisions finally remained outside of scope. Then the Code Civil of 1959 and the Code Civil of 2013 are assessed in the review. The study does not cover the examinition of the provisions of the lower level of legislation, such as the „ warranty based on legislation compulsorily”. The essay focuses mainly on identifying the specifities, potential shortcomings and the shortcomings of the regulatory models used in our country. It also seeks to find the points of turn and the points of motivations, of legal policy that have made significant changes in the lives of the legal institutions. On the bases of this reasoning, the next tematica is observed in the test. The first large structural element is described in a description of the 1900s, 1913 and 1928 private-law codices, wich have shown a significant similarity in terms of the legal institutions.   Then it follows with the introduction of Code Civil of 1959. The point of view of the legal intitutions the code was modified only two times during its long term. The first modification was in 1977, the secound in 2003 with regard to the harmonisation of European Union law.   Finally comes the summary of the current Code Civil, wich has enacted some innovations in the aspect of the topic. Altough previous legislation wich based on the harmonisation has not been required significant reforms.
A kellékszavatosság és a jótállás a polgári jog klasszikus jogintézményei, és a fogyasztóvédelmi jog területén is kiemelkedő jelentőséggel bírnak. Jelen tanulmány alapvetően ezen jogintézmények magyarországi szabályozási rendszerét tekinti át. A vizsgálat a 20. század elején kidolgozott, de hatályba nem lépett magánjogi kódextervezetekkel veszi kezdetét, majd a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. és 2013. évi V. törvények releváns rendelkezéseit veszi górcső alá, ugyanakkor nem terjed ki az alacsonyabb szintű jogszabályok, például a „kötelező jótállásról” szóló kormányrendeletek rendelkezéseinek vizsgálatára sem. A tanulmány alapvetően a hazánkban alkalmazott szabályozási modellek sajátosságainak, esetleges hiányosságainak, hibáinak a feltárására koncentrál, illetve igyekszik megtalálni azokat a fordulópontokat, és a fordulópontokhoz kapcsolódó jogpolitikai indokokat, amelyek jelentős változásokat hoztak a jogintézmények életében. Ezen gondolatmenet alapján a dolgozatban a következő tematika figyelhető meg. Az első nagy szerkezeti elemet az 1900-as, 1913-as és 1928-as magánjogi kódextervezetek ismertetése teszi ki, mely tervezetek jelentős hasonlóságot mutattak a „dolog hiányaiért való felelősség” és a jótállás tekintetében. Ezt követően az 1959. évi IV. törvény bemutatás következik, mely jogszabály – hosszan fennálló hatálya alatt - mindössze kétszer - 1977-ben és az uniós jogharmonizáció nyomán 2003-ban – esett át a jogintézmények szempontjából lényeges változásokon. Végezetül a jelenleg hatályos törvénykönyvünk szabályrendszerének áttekintésére kerül sor, mely jogszabály hozott ugyan néhány újdonságot a vizsgált téma szempontjából, ugyanakkor mivel a  jogharmonizáció alapját képező uniós jogszabályok a törvénykönyv hatályba lépése előtt nem változtak, így a jogintézmények nagy mértékű, jelentős változásokat igénylő reformja sem volt indokolt.
Kulcsszavak
liability for material effects,, warranty, historical summary, kellékszavatosság, jótállás, történeti áttekintés
Forrás