Női szerepek konfliktusai az ápolói hivatásban a munkaidő tükrében

Dátum
2014-04-25T07:34:12Z
Szerzők
Kovács, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Bevezetés: Napjainkban nők társadalmi szerepeinek sokszínűsége, szerepkomplexumának gazdagodása számos pozitív változást eredményezett társadalmunkban, ugyanakkor a munkahelyen való megfelelés, túlterheltség, a karrier és családi szerepek egyidejű ellátásá-ból eredő feszültségek konfliktushoz vezethetnek. Ezek a szerepkonfliktusok a segítő szakmákban, a hivatásból eredő speciális fizikai és pszichés terheket tovább növelheti, hátrányosan befolyásolva ezzel az egyének testi, lelki jólétének szintjét, szakmájukból eredő empátia készségét. A szakdolgozat célja, hogy feltárja az egészségügyi dolgozók sze-repkonfliktusait, azok kiváltó okait, segítve azokat a vezetőket, akik segítő attitűdjüket a kollégák irányában is használni kívánják a betegellátás zavartalan biztosítása érdekében. Módszer: A vizsgálat helyszíne a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház járó és fekvőbeteg ellátó egységei, és a működése alá tartozó Gönci Járóbeteg Szakellátó Központ és a Bod-rogközi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ. A vizsgálat önkitöltős kérdőív feldolgo-zásával készült, az adatok rögzítése Microsoft Excel 2010 versio-ban történt. Elemzést az IBM SPSS Statistics 22-es programcsomagban végeztük, leíró valamint elemző statisztikai módszerek alkalmazásával. A megoszlási vizsgálatok mellett, a változók közötti kapcsola-tok mérésére Pearson chi2 próbát alkalmaztunk, 95%-os konfidencia intervallum mellett. Eredmények: Az anyaság a kérdezettek negyedénél áll első helyen, azonban női szere-pek között jelen van a karrier igény, hiszen mindkét szerep fontosságát a megkérdezettek 73,23 %-a választotta. Kutatási eredményeink alapján az egyműszakos munkarendben dol-gozók több munkahelyből kiinduló családi konfliktusról számolnak be, nehezebb számukra a család és a hivatás összeegyeztetése, elégedetlenebbek az életükkel, és a magánéleti problémák előterébe kerül a munkahelyi probléma. Iskolai végzettségtől függetlenül ala-csony presztízsünek ítélték a hivatást, mely szubjektív vélemény a szakmai előrejutással való elégedettséggel hozható összefüggésbe. Ez szoros összefüggést mutat a pályaelhagyás gondolatával is. A külföldi munkavállalás okaként azonban 95% jelölte a jövedelmi lehető-ségeket. A kutatásunkból kiderült, hogy az egyműszakos munkarendben dolgozó kollégák gyakrabban élnek át szerepkonfliktust, mint többműszakos kolléganőik, főleg azok eseté-ben, akik alacsonyabb iskolai végzettségű társsal rendelkeznek. Az eredmények alapján azonban nem találtunk összefüggéseket a munkarend és a hivatás presztízsértékelése illetve a dolgozók karrier és életút elégedettsége között. Következtetések: A szerepkonfliktusok az egyéntől függetlenül folyamatosan jelen vannak az ápolónő életében. Egyszerre anyák, nők, karrierigényekkel fellépő vezetők, és betegágy mellett mosolygó, együtt érző nővérek. Leküzdeni ezeket a szerepek közötti konfliktusokat nagyon nehéz, állandó lelki megterhelést, folyamatos lemondást jelent, mely által sérül a nők önmegvalósítási igénye. A gazdasági jellegű szemléletmód, a szakmai, etikai értékek hiánya, a gyengülő társadalmi szolidaritás tovább csökkenti a hivatás presztízsét. Ezekhez társulnak a hiányos személyi és tárgyi feltételek, melyek fokozzák a kiégettség érzését. Az egészségügyi dolgozók körében tapasztalható elöregedés, az után-pótlás hiánya, munkaterhelés, jövedelmi helyzet, már egy olyan komplex problémakört alkot, amely megoldása már csak egy új paradigma átfogó technikájával lehetséges.
Leírás
Kulcsszavak
szerepkonfliktusok, női szerepek
Forrás