9789633899236

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A könyv címe szorosan értendõ: az olvasó nem a skolasztikus teológiatantételeirõl, hanem a teológia skolasztikus típusának kialakulásáról,önértelmezésérõl, változatairól és átalakulásairól kaptörténelmi tájékoztatást, Szent Ágostontól egészen a kora újkorikartezianizmusig. A skolasztikus mûfajok áttekintése után a szerzõa tudomány- és oktatástörténeti összefüggésekre is kitérvead képet tizenhárom század szerzõinek teológiai tudományelméletérõl.A skolasztikus teológia, a fi lozófi a és a természettudományokoly sok feszültséggel terhelt viszonyának történetét a forrásokbõséges idézésével és részletes szakirodalmi tájékoztatással bemutatókönyv alapvetõ támpontokat nyújt az európai tudományoktörténetének megismeréséhez. Ulrich G. Leinsle a fi lozófi ai-teológiaipropedeutika professzora a Regensburgi Egyetemen.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények