Intellektuális tőke hatékonysága, mint meghatározó innovációs tényező - a legsikeresebb magyar információ-technológiai vállalatok elemzése.

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témájául az innováció versenyképességben és értékteremtésben betöltött szerepét választottam. A nemzetközi és hazai szakirodalom részletes tanulmányozása alapján világossá vált számomra, hogy ez a témakör két egymástól merőben eltérő tudományos területre visz annak függvényében, hogy termelő vagy szolgáltató ágazatról van-e szó. A termelő vállalatok esetében az innováció értékteremtő erejét leginkább K+F ráfordításaikon és beruházásaikon keresztül lehet számszerűsíteni, míg a szolgáltató szférában az innováció első sorban a humán tőke függvénye, ez pedig szoros összefüggésben van a vállalat értékét is befolyásoló nem pénzügyi értéktényezők szerepével. Kutatásom során egy meghatározó szolgáltató ágazaton belül, a legsikeresebb magyarországi IT vállalatok példáján vizsgálom az intellektuális tőke felhasználásának hatékonyságát és az intellektuális tőke felhasználásából származó innovációs potenciált. Vállalati mintámat a Heti Világgazdaságban évente megjelenő, a Creditreform Kft. céginformációs vállalat által kigyűjtött Top500 (árbevétel és nyereség) adatsorainak felhasználásával választottam ki és ez alapján alakítottam ki a végül 17 elemű mintát, amely a legsikeresebb magyar IT vállalatokat tartalmazza. Ezen vállalatok intellektuális tőkehatékonyságának mérésére a VAICTM modellt választottam, amelynek tudományos relevanciáját számos nemzetközi publikációval támasztottam alá. Az elemzés adatbázisát a mintavállalatok nyilvános pénzügyi beszámolóinak (eredménykimutatás, mérleg) adatai képezték 2012-2015 időintervallumban. Legfontosabb kutatási kérdéseim a következőek voltak: hogyan jellemezhető a mintavállalatok intellektuális tőke hozzáadott értékének hatékonysága, milyen az évenkénti rangsorok alakulása, a kapott adatok hogyan függenek össze a vállalati mérettel és milyen fő okokkal magyarázhatók a kiugró és nagyon ingadozó értékek. Kutatási célom volt még, hogy tudományos következtetéseket vonjak le mind az egyes vállalatok adatainak alakulására, mind a teljes minta értéksorozatára nézve. Kutatási eredményeim rámutattak, hogy a VAICTM mutatók a tulajdonosok és a befektetők számára is fontos kiegészítő többletinformációként funkcionálhatnak, hiszen azok tükrözik a versenyképességben és értékteremtésben fontos szerepet betöltő innovációs potenciált.

Leírás
Kulcsszavak
intellektuális tőke, innováció, IT, VAICTM
Forrás