9639372153

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A TINTA Könyvkiadó a ,,Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához" sorozat XI. köteteként az ELTE Általános és Alkal-mazott Nyelvészeti Tanszéke által 2000. októberében rendezett tudo-mányos konferencia előadásait adja közre. A korábbi évek tanácsko-zásait a következő kötetek tartalmazzák: A szinonimitásról (1997), Poliszémiai, homonímia (1998), Lexikális jelentés, aktuális jelentés (1999).E kötetben közölt 37 tanulmány felöleli a nyelvtudomány egyik legdi-namikusabban fejlődő ágának a jelentéstannak, azon belül is az össze-hasonlító, azaz kontrasztív jelentéstannak számos területét.A kötet írásainak egyik csoportja a magyar-angol, a magyar-japán, a magyar-olasz, a magyar-lengyel, a magyar-német és a ma-gyar-eszperantó nyelvben található jelentésbeli hasonlóságokkal és különbségekkel foglalkozik. A tanulmányok másik része az emberi és a számítógépes fogalomalkotás különbségét tárgyalja, van amelyik kitér két nyelvben található jelentésbeli eltérések nyelvpedagógiai következményére és van amelyik a magyar nyelv piros és vörös szín-nevének használatát veti össze a német rot, az angol red és a francia rouge szavával.A kötetet ajánljuk nyelvtanároknak, nyelvészetet tanuló egyetemisták-nak és mindazoknak akik érdeklődnek a modern nyelvtudomány leg-újabb kutatásai irányt.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények