9631912183

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
tantárgy:Nyelvtudományévfolyam:EgyébA tankönyvjegyzéken szerepel.E nyelvkönyv új, átdolgozott és bővített kiadásában is azt tűzi ki célul, hogy a német nyelvet tanuló joghallgatót segítse szakmai társalgási készségének kialakításában és bevezesse őt a német szakfordításba és szövegértésbe. Egyik sajátossága, hogy alkotmányjogi és civilisztikai fejezeteiben a tárgyalt jogintézményeket a hatályos magyar jogi szabályozás német fordításai alapján ismerteti, ezzel is elősegítve az említett nyelvi készségek gyorsabb és hatékonyabb kialakítását.A nyelvkönyv három részből, azon belül tizenhét fejezetből áll. Az I. rész az alkotmányjog jellemzőit, az alkotmányi intézmények rendeltetését, szervezetét és működési formáit, a II. rész a szerződési jognak a gazdálkodó szervezetek termékfogalma és a fogyasztóvédelem szempontjából is jelentős intézményeit mutatja be, a III. rész a polgári peres eljárás menetére, a rendes és rendkívüli jogorvoslatra és az illetékességre vonatkozó törvényi szabályokat foglalja össze.A szakmai társalgási készség fejlesztését, egyben a szakterminológiai ismeretek megalapozását és folyamatos mélyítését szolgálják a nyelvkönyv prekommunikatív gyakorlatai. Produktív nyelvhasználatra indítanak a II. részben a szerződéskötés és a szerződéskötések témáihoz kapcsolódó jogi esetek, amelyek megoldását a nyelvtanuló - szaktárgyi ismereteire támaszkodva - önállóan is kimunkálhatja és összefoglalhatja.A bevezető olvasmányok egy része nyelvi sajátosságainál fogva elsősorban fordítási és szövegértési feladatok végzésére alkalmas.A bevezető olvasmányokat változatos tematikus és nyelvtani gyakorlatok egészítik ki. A szakmai szóanyagra épülő nyelvtani gyakorlatok felölelik a német jogi nyelvben leggyakrabban használt alaktani és mondattani formákat.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények