Az emberölés minősített esetei, valamint privilegizált esete

Dátum
2014-01-13T08:11:43Z
Szerzők
Kozma, Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául az emberölés minősített eseteinek, valamint privilegizált esetének bemutatását választottam, melynek indoka, hogy az emberi élet az a felbecsülhetetlen érték, mellyel anélkül rendelkezünk, hogy kértük volna. Olyan ajándék, amire éppen ezért vigyáznunk kell, meg kell őriznünk és védenünk, melyben az államnak is fontos szerepe van. Sajnos amilyen természetesnek vesszük az életet, olyan könnyen el tudják venni tőlünk, éppen ezért van ekkora jelentősége az állam büntetőjogi hatalmának. Az Alaptörvény „SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG” című fejezete I. cikkének (1) bekezdése szerint:„Az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű kötelezettsége.” A II. cikk az ember alapvető jogai közül az emberi méltóságot és az ember élethez való jogát hangsúlyozza: „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.” Dolgozatomban először az élet elleni bűncselekmények szabályozására térek ki, majd a hatályos szabályozás alapján jellemzem az emberölés minősített eseteit, az erős felindulásban elkövetett emberölést és az öngyilkosságban közreműködést. Továbbá a témához tartozó jogesetekkel szemléltetem az ismertetett szabályok gyakorlatbeli érvényesülését. Mivel dolgozatomban főként az új Btk. által létrejött változtatásokra koncentrálok, így a jogos védelem témám szempontjábol fontos rendelkezéseit is megemlítem.
Leírás
Kulcsszavak
emberölés, privilegizált
Forrás