Hallgatói dolgozatok (Állam- és Jogtudományi Kar)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 5617)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Protokoll és etikett a diplomáciában
  Mátrai, Mercédesz; Szűcs Lászlóné Siska, Katalin; DE--Állam- és Jogtudományi Kar
  Akárcsak az illemszabályok, a diplomáciai protokoll rendszere is biztonságot nyújt a társas kapcsolatok szervezésében. Fontos szerep hárul a diplomaták és a protokoll szakemberekre is, hiszen államukat képviselve, annak érdekében járnak el. Egy protokoll szakembernek hatalmas tudással kell rendelkeznie, ismernie kell a nemzetközi viszonyokat, előírásokat és elvárásokat, figyelemmel kísérve ugyanakkor a változásokat, hogy rugalmasan tudjon reagálni, tudjon igazodni a változó körülményekhez. Akár magánéleti, akár hivatalos kapcsolatokra tekintettem rá kutatómunkám során, egy valami kirajzolódott előttem, ez pedig az, hogy végső soron nincs olyan emberi kapcsolat, amely meglenne protokoll és etikett nélkül.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A bíró szerepe a büntetőperben
  Balogh, Réka; Szabó, Krisztián; DE--Állam- és Jogtudományi Kar
  Az állam a büntetőjogi hatalmát bíróságain keresztül gyakorolja, az ártatlant felmenti, a bűnöst pedig megbünteti. A legfontosabb, hogy független és pártatlan bíró ítélkezzen az eljárás során. A büntetés célja ma a társadalom védelme és annak megelőzése, hogy a bűnelkövető vagy más bűncselekményt kövessen el. Dolgozatom témája a bíró szerepe a büntetőperben lett, amiben bemutatom a bíráskodás fejlődésének történetét egyes történelmi időszakokon át napjainkig. A szakdolgozatom elkészítése során szerettem volna bemutatni, hogy hogyan is fejlődött ki a büntetőeljárás Magyarországon, milyen hatások voltak hatással a ma kialakult szabályozásra. A bíráskodás során régen a döntést az istenekre bízták, hosszú idő eredménye a napjainkban ismert bíráskodás kialakulása. A bíráskodás fejlődése mellett figyelmet szentelek a mai büntetőeljárás és a bírói meggyőződés kialakulására is. A dolgozat végén a bírói hivatással szemben elvárt kötelességeket részletezem, a bírói hivatás etikáját, valamint kitérek a bíró jogaira is. A dolgozatot az ítélkezés igazságosságával fejezem be. Igyekeztem röviden elemezni a bírói szerepkört tekintve a legfontosabb információkat, változásokat. A bírói hivatás össze nem hasonlítható bármilyen más szakmával, szükséges hozzá egy hatalmas elkötelezettség a hivatás iránt.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A hagyatéki eljárás bemutatása, különös tekintettel a legutóbbi változásokra
  Szilágyi-Kozma, Ildikó; Pribula , László; DE--Állam- és Jogtudományi Kar
  Dolgozatomban röviden összevetem a polgári peres és nemperes eljárásokat. Bemutatom a közjegyzői nemperes eljárásokat, a közjegyző tevékenységét, jogállását. Célom ezen belül a hagyatéki eljárás bemutatása a jogszabályok segítségével. Leginkább az utóbbi években történt változásokat mutatom be, úgymint az öröklési rend, Európai Öröklési Bizonyítvány, bizalmi vagyonkezelő jogviszony, elektronikus ügyintézés stb. Továbbá szeretnék rávilágítani az eljárás során felmerülő problémákra, a modern kor kihívásaira. Ezért munkámban szót ejtek a digitális hagyaték, a póthagyatéki eljárás, a termőföld örökése, a mediáció témaköreiről.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A földhasználati viszonyok szabályozása Magyarországon
  Stefán, Sándor; Fodor, László; DE--Állam- és Jogtudományi Kar
  Dolgozatomban a mezőgazdasági hasznosítású földek, termőföldek használati viszonyait, ennek jelenkori szabályozását kívánom áttekinteni. Az anyagi jogszabályok jellemző vonásain túl kitérek a földhasználati nyilvántartások sajátosságaira is. A tényleges használati és regisztrációs szabályok mellett arra keresek választ, hogy a földhasználat nyilvántartása hogyan valósul meg, jelenlegi formájában betölti-e a szerepét, gazdasági jelentőségét, vagy csak egy adminisztrációs tehernek tekinthető. Megvizsgálom az erdők és egyéb művelési ágú termőföldek használatának azonosságait és különbségeit, felfedve azt, hogy indokolt-e a különbségtétel, az eltérő anyagi jogi szabályok és különálló nyilvántartások vezetése. Az osztatlan közös tulajdonú földek esetében azt szeretném feltárni, hogy az erre vonatkozóan megalkotott részletszabályok a gyakorlatban elérték-e a kívánt célt, az osztatlan tulajdonban földet használni kívánó tulajdonosok számára biztosított-e a problémamentes és független földhasználat lehetősége, vagy erre csak az osztatlan közös tulajdon végleges megszüntetése adhat végleges megoldást.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A klinikai gyógyszerészet jogi szabályozottsága és aspektusai
  Csontos, Bence; Szikora, Veronika Tünde; DE--Állam- és Jogtudományi Kar
  Dolgozatom a klinikai gyógyszerészet elhelyezkedését és annak jogi szabályozottságát kívánja bemutatni. Célul tűztem ki a gyógyszerészek szakma kompetenciáinak vizsgálatát, a klinikum területén elhelyezkedésük lehetőségeit. Részletezem a rendeletben meghatározott alap- és szakfeladatok végzésére vonatkozó munkafolyamatok módszertani levelekkel kibővített elvárásait, követelményeit. Bemutatom jelenleg mekkora szerep hárul a gyógyszerészekre a betegjogok érvényesülése során. Mindezek után, mint egészségügyi dolgozó jogai és kötelezettségei kerülnek górcső alá. Végezetül összegzem és megfogalmazom a klinikai gyógyszerészettel kapcsolatos szabályozásokkal szemben támasztott elvárásaimat és javaslatot teszek azok bővítésének szükségességére.
A DE Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsának 2007. október 10-i ülésének határozata alapján a jövőben elektronikus formában is elhelyezésre kerülnek a szakdolgozatok a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár által működtetett egyetemi archívumban, a DEAba. A szakdolgozatok az archívumból kizárólag a Debreceni Egyetem IP-címeiről hozzáférhetőek, azokat nem lehet kinyomtatni, és azokból szövegrészeket nem lehet kiemelni.