Alternatív vitarendezés a fogyasztóvédelem területén, különös tekintettel a megyei kamarák által működtetett békéltető testületek eljárására

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom első részében az alternatív vitarendezés fogalmának meghatározása után az alternatív vitarendezés Magyarországon elérhető alapvető típusaira térek rá, röviden szólva a közvetítésről, a választottbíráskodásról, a bélkéltető testületi eljárásról, ezt követően ismertetem az alternatív vitarendezés európai szabályozásának előzményeit, külön kitérek a 2013/11/EU Irányelvre és az 524/2013/EU Rendeletre. Dolgozatom fő részében az alternatív vitarendezés fogyasztói jogvitákban történő hazai szabályozásának kialakulását, annak keretrendszerét taglalom, bemutatva az egyes alternatív vitarendezési fórumokat, majd részletesen foglalkozom a megyei kamarák által működtetett békéltető testületek eljárásával, kitérek arra, hogy milyen jogszabályváltozáson ment keresztül az elmúlt 20 évben a jogintézmény, ismertetek néhány, a békéltető testületi eljárásokkal kapcsolatos bírósági döntést, részletezem 2014 évtől kezdődően 2018 évvel bezárólag a békéltető testületek számadatait, majd dolgozatom befejező részében arra a kérdésre adok választ, hogy hatékony, működőképes-e a megyei kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületek eljárása, a békéltető testületi eljárás valódi alternatívája-e a fogyasztói jogviták érvényesítésnek és rendezésének, avagy sem?

Leírás
Kulcsszavak
Alternatív vitarendezés, Békéltető testületi eljárás
Forrás