X/Y EMBERKÉP HATÁSA A TELJESÍTMÉNYRE VÁLTOZÓ KÖRNYEZETBEN X/Y EMBERKÉP HATÁSA A TELJESÍTMÉNYRE VÁLTOZÓ KÖRNYEZETBEN

Dátum
Szerzők
Filep, Roland
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
The question of different management styles is a well researched area with several theories and models appearing in the past decades, one of the best known of which is McGregor’s X/Y theory, which although has existed for a long time, is still an area that interests researchers. A number of analyses have been carried out in the recent years to examine the effect of leadership styles on organisational performance using objective or subjective indicators. In my work, in addition to a brief overview of the basics of X/Y theory, the definition of family businesses and the recent experiments on performance measurement, I present my empirical research among family business leaders. Through my research questions (K1, K2) I was aiming to find out if there is a relationship between McGregor's leadership images and the performance of the business. To measure the performance, I used previous researches’ objective accounting data showing the net income from sales. During the economic crisis of 2008, the impact of the crisis was measured primarily by the managers of businnesses this way, by the change of sales turnover. Previous research into the effects of theory X / Y did not take into account the possible influencing effects of the crisis;  it may also be appropriate to carry out analyses in this respect, therefore, in my first question (K1) I examined the link between the X / Y image and the 2008/2012 performance. This enabled me to compare the performance of the initial period of the economic crisis of 2008 and the performance of the year 2012, expected to be booming by leaders.  The results show a similar picture to the results of previous researches, the representatives of Y theory are more successful, which is also confirmed by the significant results of the cross-table analysis. In my second question (K2), I examined the possible link between the X / Y theory and another time horizon (2008/2017) compared to K1, by skipping the period of the economic crisis. In this case (K2), unlike K1, there is no statistically significant correlation between variables however the proportions testify that Y style leaders are more successful in this time horizon, too in terms of increase of income. Attitudes are very difficult to form, however X style leaders may be worth reviewing their beliefs about people and changing their attitude, because the results show that Y style leaders are measurably more successful. In case of generation changes currently occurring with the majority of businesses in light of the received results, it is also worthwhile for business leaders handing over their responsibility to consider the leadership style of their successor.
A vezetési stílus kérdésköre kutatott terület, több elmélet és modell is született az elmúlt évtizedekben, ezek közül az egyik legismertebb a McGregortól származó X/Y elmélet, amely nagy múltra tekint vissza, mégis máig foglalkoztatja a kutatókat. Az utóbbi években számos olyan elemzés is megvalósult, amely a stílusnak a szervezeti teljesítményre gyakorolt hatását vizsgálta objektív vagy szubjektív mutatók használatával. Ebben a munkámban az X/Y elmélet alapjainak, a családi vállalkozások meghatározásának és a teljesítménymérésre tett legutóbbi kísérleteknek a rövid áttekintésén túl családi vállalkozások vezetőinek körében végzett empirikus kutatásomat mutatom be. A kutatási kérdéseimmel (K1, K2) arra kerestem a választ, hogy van-e összefüggés a vezető McGregor-i emberképe és a vállalkozás teljesítménye között. A teljesítmény mérőszámaként korábbi kutatások nyomán objektív számviteli adatot, az értékesítés nettó árbevételét vettem alapul, a 2008-as gazdasági válság idején a vállalkozók vezetői is elsődlegesen ebben – az értékesítési forgalom változásában – mérték a válság hatásait. A korábbi, X/Y emberkép hatásait vizsgáló kutatások a válság lehetséges befolyásoló hatásait nem vették figyelembe, indokolt lehet ilyen tekintetben is elemzéseket végezni, ezért az első kérdésemben (K1) az X/Y emberkép és a 2008/2012 -i teljesítmény közötti összefüggést vizsgáltam, ezzel lehetőségem nyílt a 2008-as gazdasági válság induláskori (2008) és a vezetők előzetes várakozása szerint fellendülést hozó 2012-es év teljesítményének összevetésére. A kapott eredmények a korábbi kutatási eredményekhez hasonló képet mutatnak, az Y elmélet képviselői eredményesebbek, amelyet a kereszttábla-elemzés szignifikáns eredményei is megerősítettek. Második kérdésemben (K1) a gazdasági válság időszakának átugrásával a K1-hez képest más időhorizonton (2008/2017) vizsgáltam meg az X/Y elmélet szerinti lehetséges összefüggést. Ez utóbbi (K2) esetben a K1-től eltérően statisztikailag nincs kimutatható összefüggés a változók között, viszont az arányok arról tanúskodnak, hogy az Y emberképpel rendelkezők ebben az időtávban is sikeresebbek forgalomnövelés tekintetében. Az attitűdök nagyon nehezen formálhatók, viszont az X emberképpel rendelkező vezetőknek érdemes lehet felülvizsgálni az emberekről alkotott vélekedésüket, változtatni a hozzáállásukon, mert az eredményekből kitűnik, hogy mérhetően sikeresebb az, aki Y emberképpel rendelkezik. A vállalkozások többségénél aktuálissá váló generációváltás esetében a kapott eredmények tükrében azt is érdemes megfontolniuk a stafétát átadó vezetőknek, hogy milyen emberképpel rendelkező utódra bízzák a vállalkozás további irányítását.
Kulcsszavak
-, -
Forrás