Kárpátaljai magyar egyetemi és főiskolai hallgatók nyelvhasználathoz és nyelvi változatossághoz kapcsolódó attitűdjei

Absztrakt

Értekezésemben a nyelvi változatossághoz, ezen belül a kétnyelvűségi hatásokhoz és nyelvjárási jelenségekhez kapcsolódó attitűdöket vizsgáltam kárpátaljai magyar egyetemisták és főiskolások szóbeli, illetve internetes kommunikációjában. Vizsgálatomban három különböző adatközlői csoport nyelvi attitűdjeinek az összehasonlítását tűztem ki célul. Kutatásomat azért ítélem fontosnak, mert a korábbi kárpátaljai magyar nyelvhasználattal és nyelvi attitűdökkel kapcsolatos vizsgálatokat egészíti ki, illetve kontrollálja. Az értekezés újszerűségét pedig az adja, hogy olyan összehasonlító jellegű kutatás még nem készült, amely Ukrajnában, valamint Magyarországon tanuló kárpátaljai magyar hallgatók, illetve magyarországi magyar egyetemisták szóbeli és internetes nyelvhasználati sajátosságait, továbbá nyelvi attitűdjeit vizsgálta.


In my dissertation I studied the attitudes related to language varieties, more specifically the effects of bilingualism and dialectal phenomena on the oral and online communication of Transcarpathian-Hungarian university and college students. In this research my objective was to compare the attitudes of three different respondent groups. I consider my research to be important because it supplements and controls the former studies on Transcarpathian-Hungarian language use and attitudes. The novelty of the dissertation is that there has been no comparative research before that would have studied the oral and online language use and attitudes of Transcarpathian-Hungarian students studying in the Ukraine and Hungary as well as Hungarian university students in Hungary.

Leírás
Kulcsszavak
kétnyelvűség / bilingualism, nyelvi attitűd / linguistic attitude, internetes kommunikáció / online communication, szóbeli nyelvhasználat / oral language use
Forrás