„Csillagokká repesztett szöveg...”

Dátum
2020-12-24
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó : Debrecen University Press
Absztrakt

A kötet a 19. század közepéről, második feléből választott, elsősorban epikai, magyar nyelven írt, kanonizált, a kánon peremére szorult, vagy akár a korabeli sikerük ellenére kánonba nem került műalkotások intertextuális szövegszervező eljárásait vizsgálja. Az egyes fejezetek mindig valami műfaji billegést, váltást, transzformációt is prezentálnak egyidejűleg, amikor a korszak tanulmányozott szövegkorpuszai mögött rejlő irodalmi folyamatok aspektusaira is rávilágítanak - legyen szó egy amatőr műgyűjtő kéziratos feljegyzéseiről, az eposzkérdésről és elregényesedésről, a Qujote-jelenségről, vagy a novella alakváltásáról. A szövegköziség jelenségének korabeli mediális és performatív karakterére fókuszáló műelemzések azt kívánják bizonyítani, hogy az intertextualitás a klasszikus magyar irodalom esetében is gyakran a szöveg létmódjának feltétele, akkor is, amikor akár nagyon jól körülhatárolható funkciója van, vagy amikor a romantikára és a modernségre jellemző dialogikus szövegfelfogástól időnként a posztmodern szövegfelfogás decentráltsága felé billen el egy-egy textus.

Leírás
Kulcsszavak
Intertextualitás, intertextuality, a 19. század második felének magyar irodalma, Hungarian Literature of the Second Half of the Nineteenth Century, Gérard Genette, transztextualitás, transtextuality, mise en abyme, Lucien Dällenbach, paratextualitás, paratextuality, metatextualitás, metatextuality, hypertextualitás, hypertextuality, architextualitás, architextuality, Kisfaludy Társaság, Kelecsényi József, József Kelecsényi, Erdélyi János, János Erdélyi, népköltészeti gyűjtemény, folk poetry collection, Arany János, János Arany, epika, epic poetry, Kisfaludy Society, Kemény Zsigmond, Zsigmond Kemény, drámai szerkezetű regény, novel with dramatic structure, Gyulai Pál (regény), Pál Gyulai (novel), Özvegy és leánya (regény), The widow and her daughter (novel), Miguel de Cervantes Saavedra, Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, The ingenious noble Don Quixote de la Mancha, Mikszáth Kálmán, Kálmán Mikszáth, A Caged Pigeon ( two short stories), Galamb a kalitkában (két elbeszélés), digitális szövegkiadás, digital publication
Forrás
Gyűjtemények