Házassági jog fejlődése Európában, Magyarországon. Az állami anyakönyvezés története Magyarországon. Szokások, statisztikák Mezőberényben

Dátum
2011-03-18T08:39:08Z
Szerzők
Zolnai, Magdolna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomat három nagy témakör köré csoportosítottam. Elsı részében az házassági jog kialakulásának egyetemes történetét dolgoztam fel a katolikus vallású és a protestáns országokban. A munkám második nagy részében a házassági jog magyarországi történetét elemeztem, kiemelve az állami anyakönyvezésbıl a házasságkötést, kialakulásának elızményeit és a mai napig történt változásokat. Ezt a folyamatot korszakokra bontva mutattam be. Egy külön fejezetet szenteltem egy teljesen új jogintézmény, a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttére Magyarországon. Úgy gondoltam, hogy a népmozgalmi statisztika kialakulása és története szorosan összefügg az anyakönyvi nyilvántartásokkal, ezért ez a témát is érintettem. Az informatika már ezen a területen is tért hódított. A technika fejlıdése, a számítógépes rendszerek kiépítése az anyakönyvi ügyintézést sem kerülte el, ezért az általunk, anyakönyvvezetık által használt Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer mőködését is bemutattam. A dolgozat harmadik részében lakóhelyem, Mezıberény történetének keretében a nemzetiségek házasságkötési szokásait mutattam be. Egy kis kutatómunkával összehasonlítottam Mezıberényben a különbözı felekezetek házasságkötési statisztikáját a polgári házasságkötés statisztikájával, bemutatva azokat a történelmi eseményeket, melyek hatással voltak a házasságkötések számának alakulására.
Leírás
Kulcsszavak
házassági jog
Forrás