A cukros üdítőitalok fogyasztói megítélésének és piaci helyzetének vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Napjainkban az egészségtudatosság egyre inkább prioritást élvez a fogyasztók vásárlási döntéseiben. Ez a jelenség újabb és újabb kihívásokat gördít az üdítőitalokat gyártó vállalatok elé. Annak érdekében, hogy naprakész választ tudjanak adni a vásárlói igényekre, folyamatosan monitorozniuk kell környezetüket. A makrokörnyezeti trendeken túl figyelembe kell venniük mikrokörnyezetük sajátosságait valamint célcsoportjuk preferenciáira elsődleges iránymutatóként kell tekinteniük. Kutatásom során elsődleges célkitűzéseim között szerepelt egy olyan szakirodalmi áttekintés elkészítése, mely átfogóan bemutatja az üdítőitalok piacát. Az adat- és információgyűjtés során a makrokörnyezet feltárásához a STEEP modellt, az üdítőitalipari vállalatok versenykörnyezetének elemzéséhez pedig Porter 5 erő modelljét alkalmaztam. A nemzetközi piac áttekintését követően beazonosítottam a hazai piac kulcsszereplőit, ezáltal lehetőségem nyílt az általuk forgalmazott top termékek cukortartalmának és a cukorhelyettesítésre használt technikáknak a vizsgálatára. Ezt követően a gyakorlatban alkalmazott édesítési lehetőségek élettani hatásait vizsgáltam meg. Primer kutatásom során a fogyasztói meglátások minél sokrétűbb megismerésére törekedtem, ezért különböző kvalitatív és kvantitatív technikákat alkalmaztam. Készítettem egy netnográfiai vizsgálatot, egy fókuszcsoportos beszélgetést és egy kérdőíves megkérdezést. A netnográfiai vizsgálat során az online fogyasztói közösségek megítéléseit és az online média által közvetített üzeneteket vizsgáltam meg. A fókuszcsoportos beszélgetésen a résztvevők cukros és cukormentes üdítőitalokkal kapcsolatos meglátásit igyekeztem feltárni, mely során különböző projektív technikákkal is, mint például szóasszociációval és termékmegszemélyesítéssel színesítettem munkámat. A nem reprezentatív és nem véletlenszerű kérdőíves megkérdezésembe a Debreceni Egyetem 502 hallgatóját sikerült bevonnom. A kitöltők relatívan magas száma lehetőséget biztosított számomra, hogy fontos összefüggéseket fedezzek fel. Kérdőívem kielemzése során faktoranalízist végeztem, majd az adatredukciót követően főkomponens analízissel folytattam. Végezetül klaszterelemzést készítettem, mely során három klasztert sikerült létrehoznom. Kutatásom főbb eredményei közé tartozik, hogy függetlenül mintáim reprezentativitásától remekül tükröződik rajtuk az egészségtudatosság világtrendje, azaz megfigyelhető, hogy egyre többen utasítják el az egyetemista korosztályból a cukros üdítőitalokat.

Leírás
Kulcsszavak
élelmiszermarketing, üdítőitalok, édesítőszerek, netnográfia, fókuszcsoport, kérdőíves megkérdezés
Forrás