Vámosoroszi története 1526-1848/49

Fájlok
Dátum
2009-01-14T13:24:39Z
Szerzők
Székely, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául Vámosoroszi történetének feldolgozását választottam 1526-tól 1848-ig. A témaválasztásomat egyrészt a helytörténeti kutatás iránt érdeklődésem, másrészt személyes indíttatás motiválta. A szakdolgozat egyes fejezetei, természetföldrajzi, gazdasági, társadalmi szempontból vizsgálják a Vámosoroszi történetében bekövetkezett változásokat az adott időszakban. Az első fejezetben elsősorban a település és a környező vidék Szatmár vármegye természetföldrajzi adottságainak vizsgálatával foglalkozom. Mindezek ismerete abból a szempontból fontos, hiszen ezek a tényezők nagyban befolyásolták a társadalmi és gazdasági élet alakulását. A fejezet második felében Szatmár vármegye és Vámosoroszi nevének etimológiája kerül előtérbe, hiszen ezekből tudunk következtetni az akkori településviszonyokra. Mivel a helynevek hosszú életűek, ezért bizonyos kérdésekben, amelyekre vonatkozólag egyébként semmiféle adatunk nem lenne, támasztékul szolgál. Dolgozatom következő része Vámosoroszit társadalmi szempontból vizsgálja. Ennek a fejezetnek a részeként tekintettem át az adott korszakra vonatkozó demográfiai változásokat. Ezzel kapcsolatban olyan kérdésekre keresem a választ, mint Pl: Milyen indokkal készítették az egyes összeírásokat? Milyen volt a társadalom összetétele? Milyen tényezőket vettek figyelembe az összeírásoknál? A társadalmi változások kutatásában forrásként használtam a helyi anyakönyvezést. A születési, halotti és házassági anyakönyvek segítségével igyekeztem feltárni az anyakönyvezési gyakorlat kialakulását. Pl: Mikortól kezdődik el az anyakönyvezés? Milyen adatokat tartalmaz? A gazdasági viszonyok ismertetéséhez kapcsolódik Vámosoroszi Urbáriuma. A jobbágyoknak az összeírást megelőzően válaszolniuk kellett az un. kilenc kérdőpontra. Vámosoroszi lakóinak életmódja és mezőgazdasági tevékenysége az ezen kérdésekre adott válaszokból szociográfiai hitelességgel bomlik ki. A szakdolgozat legterjedelmesebb részét az egyháztörténetről szóló fejezet alkotja, amelyet az ehhez a témához rendelkezésre álló bőséges szakirodalom és forrás indokol. Ebben a fejezetben korszakonként tekintem át milyen egyházi irányzatok hatottak az itt élő lakosokra és milyen volt a gyülekezet élete. Továbbá foglalkozom az egyházmegyei gyűlésekkel, név szerint említem az itt szolgálatot teljesítő lelkészeket, tanítókat. A rendelkezésre álló források alapján különböző időpontokra vonatkozóan összevetést készítettem a Vámosoroszi református egyház vagyonáról. Valamint ebben a fejezetben sor kerül még a templom, valamint az eklézsia különböző épületeinek ismertetésére.
Leírás
Kulcsszavak
helytörténet
Forrás