A polgári per egyszerűsítésének és gyorsításának eszközei az európai jogrendszerekben, különös tekintettel a kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásokra

Dátum
2011-04-28T08:47:06Z
Szerzők
Nyilas, Anna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az Európai Unió egyes tagállamai polgári perjogának megismerése, ezen belül az elsőfokú eljárás szabályainak, az általánostól eltérő, az ügyek gyorsabb, egyszerűbb elintézését szolgáló rendelkezéseknek a vizsgálata. A kisebb pertárgyértékű ügyekre vonatkozó sajátos eljárásjogi jogintézmények megismerése. A hatályos jogszabályokon kívül a korábbi évtizedek eljárásjogát is vizsgálom, hiszen csak így érthető meg a jelenkori szabályozás, és a korábban alkalmazott eszközöknek ma is létjogosultsága lehet, vagy fel lehet használni a korábbi tapasztalatokat.A funkció alapján választom ki a vizsgálandó rendelkezéseket, elsősorban aszerint, hogy melyek azok, amelyek a hatékonyságot, az érdemi döntés mielőbbi megszületését szolgálják. Lehetőség nyílik az egyes jogintézmények összehasonlítására is. Természetesen ennek során figyelemmel kell lenni egyéb tényezőkre is, mint a jogi környezet (más jogszabályokhoz való viszony, jogrendszerbeli elhelyezkedés stb.), a társadalmi tényezők (pereskedési szokások, jogkövetési hajlandóság, stb.), a bírósági szervezet felépítése, stb. Megvizsgálom, hogyan működnek ezek az eljárások az adott országban, mi az eredeti céljuk, amit a jogalkotók szántak nekik, és mi a valós szerepük a vizsgált perjogi rendszerben, hogyan használják a jogalanyok, hogyan érvényesülnek a gyakorlatban. A szabályozások alternatívákat is mutathatnak egymás jogalkotása számára, de legalábbis viszonyítási pontként szolgálhatnak a hazai polgári eljárási jogintézmények formálása során. Szeretnék rávilágítani az egyes európai országok bírósági eljárásai közötti hasonlóságokra és eltérésekre, az őket összekötő kapcsolódási pontokra.To gain better knowledge of civil procedures of the individual Member States of the European Union, especially the rules of procedure at first instance, and to map out rules different from the general procedure that focus on faster handling of cases and reaching final judgment in a shorter time with more efficience. To find specific procedural institutions regarding small value claims. I also examine the procedural rules of the past decades, since contemporary legislation can only be understood in the light of past experience. Rules to be observed are selected according to their function, in particular the ones that serve the efficiency of the procedure, and to reach the decision on the merits as soon as possible. It also provides opportunity to compare certain legal institutions. Certainly, one should be aware of other factors, such as the legal environment (in relation to other rules, to the legal system, etc.), social factors (litigation habits, compliance with the rules, etc.), the structure of the judicial system, etc. To examine how these procedures operate in specific countries, what their original purpose is and what their real role is in the procedural system, how they are used in practice. The different regulations may present alternatives for our legislation, or at least serve as a benchmark in shaping the domestic legal institutions of civil procedure.
Leírás
Kulcsszavak
polgári perjog, civil procedural law, kis perértékű perek, small claims procedures
Forrás