Kukorica és napraforgó hibridek kadmium érzékenysége, a káros hatások mérséklésének lehetősége

Absztrakt

Jelen munkában a kadmium hatását vizsgáltam különböző kukorica és napraforgó hibridek növényfiziológiai folyamataira és paramétereire. Kerestem a választ arra is, hogy létezik-e olyan környezetkímélő megoldás, amely képes kompenzálni a kadmium növényekre gyakorolt kedvezőtlen hatását, ezáltal a szennyezett területek hasznosíthatóságát is növelve. Ilyen alternatív megoldásként egy baktérium alapú biotrágyát vontam be a kísérleteimbe. A kadmium negatív hatással volt mind a kukorica, mind a napraforgó kezdeti gyökérnövekedésére, a gyökerek savkiválasztására, a fotoszintetikus pigmentek mennyiségére és összetételére, a fotoszintetikus aktivitásra, száraz anyag produkciójára. Változásokat indukált a gyökerek morfológiai alakulásában, továbbá csökkentette a hajtás apoplazmatikus pH-ját. A napraforgó - a relatív klorofill tartalmat kivéve - érzékenyebbnek bizonyult a Cd koncentráció tekintetében a kukoricával szemben, mivel a 20 mg dm-3 kadmium koncentrációnál nem is tudtuk felnevelni a növényeket. A gyökér kadmium tartalma többszöröse volt a hajtásénak, vagyis a felvett kadmium jelentős része a gyökérben maradt és csak kis része transzlokálódott a hajtásba. A napraforgóban a kadmium dúsulás jelentősebb mértékű volt. A biotrágya kezelések hatására mérséklődött a kadmium kezelések negatív hatása szinte minden paraméternél, melyek számos esetben statisztikailag is kimutathatóak voltak.In my present work I studied the effect of cadmium on plant physiological processes and parameters of different maize and sunflower hybrids. I looked for the answer on whether exists such environmentally friendly solution, that can compensate the unfavourable effect of cadmium on plants, thereby can increase the utilisation of the contaminated areas as well. As such alternative solution, I involved a bacteria-based biofertilizer into my trials. In case of both species the cadmium had negative effects on the intensity of initial root growth, on the intensity of root acid secretion, on photosynthesis, within this on the relative and absolute chlorophyll content, on pigment composition, on the photosynthetic activity and on the dry matter production. The cadmium inducated changes in root morphology, furthermore decreased the pH of the apoplastic solution. The sunflower seemed to be more sensitive - except for relative chlophyll content - than maize respecting to the cadmium concentration, since at 20 mg dm-3 cadmium concentration we were not even able to grow up the plants. The cadmium content of the root was multiple than of the shoot, i.e. the uptaken cadmium remains in the root, and only a relatively small part of it is translocated into the shoot. The cadmium accumulation was higher in case of sunflower. By the effect of biofertilizer treatment the negative effects of cadmium were moderated on almost all parameters, which were statistically detectable in many cases

Leírás
Kulcsszavak
kadmium, cadmium, biotrágya, biofertilizer, kukorica, maize, napraforgó, sunflower
Forrás