Lokális identitás és munkáshagyomány kapcsolata Ózdon

Dátum
Szerzők
Czinke, András
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat bemutatja a gyári társadalom kialakulását és fejlődését, különös tekintettel a közös értékek kialakulását Ózd és vonzáskörzetében. Arra kívánok rávilágítani, hogy a megbecsült munkahely és a munkáslét, olyan közös értékrendszert teremtett, amely a helyi társadalom önmeghatározásának karakterisztikus jegyeit adták. Olyan értékrendszert alakított ki, amely segítségével a gyárban dolgozó és családja sikeresen megtalálhatta a helyét a társadalomban. Kutatásom alapvető feltételezése az, hogy a Gyár szociálpolitikájának nyomán, a településen a közös értékrendszer mentén olyan egyensúlyi helyzet jött létre, bizonyos későbbiekben kifejtett dimenziók mentén, amely a helyi társadalmi osztályok közötti feszültséget csökkentette. Ez a társadalmi konszenzus az alapja lehet annak a sok generációkon át öregbített közös „ózdi”, „gyári” identitásnak. A lokális identitás tapasztalható a közös hagyományokban, tárgyiasult értékekben és a „régi ózdiak” visszaemlékezéseiben. A dolgozatomban arra keresem a választ, hogy a közös identitás forrása a Gyár volt-e? Vajon milyen munkásértékekkel rendelkeztek az ózdiak és azok közül mit tudtak adaptálni családjaikban? Miért tekintenek vissza nosztalgikusan a gyári időkre a „régi ózdiak”? A Gyár megszűnésével valóban megszakadt az identitásláncolat? A téma interdiszciplináris jellege indokolttá teszi, hogy a kutatás során egyszerre használjam a történészeti és szociológiai módszereket, a kutatás során használtam kvalitatív és kvantitatív módszereket is.
Leírás
Kulcsszavak
munkásság, identitás, lokális identitás
Forrás