Változások a kalotaszegi Sztána társadalmában anyakönyvek alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom középpontjában egy kalotaszegi település, Sztána áll. Kutatási területem földrajzi és jelenlegi családszerkezeti felépítésének áttekintése mellett bemutatom a falu életében meghatározó szerepet játszó főbb kulturális rendezvényeket (Télbúcsúztató farsangi bál, „Sztána hazavár” Népművészeti Tábor, Nemzetközi Népismereti Filmszemle). Emellett pedig megemlítem a turisztikai és megélhetési szempontból is kiemelt fontosságú „Kós Károly kultusz” őrzését és a Varjúvár történetét. A demográfiai változások összegzéséhez és az emberélet fordulóihoz köthető szokásokhoz kapcsolódóan család- és háztartásszerkezeti felmérést készítettem, melynek vázlatos kivonatát jelen munkámban közlöm. Dolgozatom célkitűzése a református egyházi évkönyv még feldolgozásra nem került adatainak feldolgozása és korszakolása. E munkafolyamat eredményeként három korszak szerint mutatom be a keresztelési, esketési és halálozási adatok számbeli változását. Emellett kitérek a házasodási körzetek kialakulását, területi behatároltságának változását a 20. század elejétől napjainkig. Arra keresem a választ, hogy a társadalmi folyamatok hatására milyen változások következtek be az emberélet fordulóihoz kötődő események számában és a házasodási körzetek átalakulásában három korszak tükrében.

Leírás
Kulcsszavak
Sztána, anyakönyv, demográfia, családszerkezet, egyházi évkönyv, társadalom, keresztelés, esketés, halálozás, házasodási körzet, Varjúvár, Kós Károly, népzene, néptánc, tánc alkalmak
Forrás