Nyelvi kapcsolatok a globális kommunikáció korában: az angol és a nemzetközi szókölcsönzés

Absztrakt

Dolgozatom célja a nyelvi kölcsönzés, szűkebben a szókölcsönzés vizsgálata volt szociolingvisztikai szempontból. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a mai szóközvetítés-ben milyen szerepet játszik a nemzetközi angol, mely a globális nyelvrendszer hierarchiájának csúcsán áll; azt vizsgálva, hogy milyen módon ad, illetve fogad be elemeket nemzetközi szinten. Az elméleti megalapozást követően 5200 szón (angol, német, spanyol, magyar) végeztem erre vonatkozó vizsgálatokat, mely alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a hipercentrális an-gol nemzetközi közvetítőnyelvként újraformálja a nyelvi érintkezések hagyományos típusait. The aim of my dissertation was to investigate linguistic borrowing, more precisely, lexical borrowing from a sociolinguistic point of view. I seeked an answer to the question concerning the role of international English in modern lexical borrowing by investigating how it borrows and lends elements at an international level. After the theoretical foundation, I have carried out empirical studies on 5200 words (English, German, Spanish, Hungarian) and come to the conclusion that the presence of hypercentral English as an international transmitter language makes us reinterpret traditional types of language contacts.

Leírás
Kulcsszavak
szociolingvisztika, sociolinguistics, nyelvi kapcsolatok, language contacts, szókölcsönzés, lexical borrowing, globális nyelvrendszer, global language system, nemzetközi angol, international English
Forrás