COUP-TFII árva magreceptor általi kötőesemények genomszintű vizsgálata daganatos sejtekben

Dátum
Szerzők
Erdős, Edina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A magreceptorok, mint ligand-aktivált transzkripciós faktorok közvetlen hatást gyakorolnak a gének kifejeződésére. A gének kifejeződésében létrejövő változások a daganatos betegségek egyik jellemvonása. Genomszintű vizsgálatokkal lehetővé válik a magreceptorok általi transzkripciós program tanulmányozása, mely által közelebb kerülhetünk a betegség megértéséhez. A magreceptorok általi szabályozások vizsgálatához használt legelterjedtebb módszer, a kromatin immunprecipitáció (ChIP). Kutatásunk során létrehoztunk egy olyan fágbemutatáson alapuló kontroll rendszert az ösztrogén receptor alfa (ERα) antitest példáján keresztül, mellyel ChIP antitestek karakterizációja válik lehetővé ChIP-qPCR kísérletekben. Az ERα kulcsfontosságú magreceptor az emlőrák kezelésében és kimenetelében. Munkánk során a COUP-TFII árva magreceptor szerepét vizsgáltuk meg ER-pozitív emlődaganat sejtekben és betegekben funkcionális genomikai mószerek alkalmazásával. Eredményeink azt mutatják, hogy a COUP-TFII, mint koregulátor jelen van az ERα-mediált transzkripciós komplexben, és hatással van ERα célgének kifejeződésére. Továbbá a COUP-TFII magas expressziós szintje jobb túléléssel korrelál ER-pozitív luminális A fenotípussal rendelkező betegekben. A COUP-TFII cisztromját egyéb daganatsejtekben is megvizsgálva, azt találtuk, hogy a COUP-TFII az adott sejt-típusra jellemző mester transzkripciós faktorral lokalizálódik együtt. Különböző eredetű sejtekben közös COUP-TFII kötőhelyeket azonosítottunk a VEGFA gén szabályozó régióiban. Emlődaganat sejtekben a COUP-TFII gátló hatással van ennek az angiogenikus génnek a kifejeződésére. Különböző daganatos betegek túlélésének vizsgálata során azt találtuk, hogy a COUP-TFII magas expressziós szintje jobb túléléssel korrelál. Összességében elmondhatjuk, hogy a COUP-TFII magreceptor jelenlétének tumorszuppresszor hatása van mester transzkripciós faktorok mellett különböző daganatos betegségekben.
Nuclear receptors, as ligand-activated transcription factors, can influence directly the gene expression. Changes in gene expression are a hallmark of cancer. Genome-wide studies make it possible to study the transcriptional program by nuclear receptors, which brings us closer to understanding the disease. The most widely used method for the regulation of nuclear receptor is chromatin immunoprecipitation (ChIP). In our study, we have established a phage display control system through the example of estrogen receptor alpha (ERα) antibody that enables the characterization of ChIP antibodies in ChIP-qPCR experiments. ERα is a key nuclear receptor in the treatment and outcome of breast cancer. We investigated the role of COUP-TFII orphan nuclear receptor in ER-positive breast cancer cells and patients using functional genomics approaches. Our results indicate that COUP-TFII, as a co-regulator, is present in the ERα-mediated transcriptional complex and affects the expression of ERα target genes. Furthermore, high expression levels of COUP-TFII correlate with improved survival in patients with ER-positive luminal A phenotype. Examining the cistrome of COUP-TFII in other tumor cells, we found that COUP-TFII co-localizes with the cell-type-specific master transcription factor. Common COUP-TFII binding sites in cells of different origins were identified in the regulatory regions of the VEGFA gene. In breast cancer cells, COUP-TFII inhibits the expression of this angiogenic gene. Investigation of survivals in various cancer patients has found that high expression levels of COUP-TFII correlate with improved survival rate. In summary, the presence of the COUP-TFII nuclear receptor has a tumor suppressor effect with master transcription factors in various cancers.
Leírás
Kulcsszavak
genomika, magreceptorok, daganatsejtek, kromatin, génexpresszió, genomics, nuclear receptors, cancer cells, chromatin, gene expression
Forrás