A helyi adórendszer bemutatása Nyíradony város példáján

Dátum
Szerzők
Rácz, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a helyi önkormányzást és működéséhez szükséges adórendszert mutatom be. Ez utóbbit egy adott város önkormányzatának tevékenysége alapján kívánom vizsgálni. Fontosnak tartottam, hogy olyan témát válasszak, mely az állampolgárok min-dennapjait öleli körbe, amelybe beleszólásuk is van. Úgy gondolom a legalkalmasabb pél-da témám bemutatására az önkormányzat, hiszen a helyi emberek, megválasztott képvise-lők útján érvényesíthetik akaratukat. Legelőször is a témakör elméleti, majd gyakorlati hátterét kívánom bemutatni, mindezt alátámasztva Nyíradony város önkormányzati gaz-dálkodásának és a bevételi forrásainak példájával. Azon kérdésekre kerestem a választ először is, hogyan is épül fel egy önkormányzat, mik a gazdasági alapjai, pénzügyi jogi jogállása. Majd ezt követően a helyi önkormányzás fenntartásához, feladatainak ellátáshoz szükséges helyi adókat vizsgálom. Milyen típusú adók vannak, mi a jelentőségük a feladat ellátásban, mi alapján állapítják meg és kikre vo-natkozóan, milyen viszonya van a helyi és központi adórendszernek. Az általános részt követően Nyíradony városát mutatom be, a város önkormányzatának szervezeti felépítését és feladatköreit. A kérdés, hogy miért Nyíradony? A legegyszerűbb válasz, hogy évtizedek óta, már a dédszülőktől kezdődően a családom itt él városunkban. Mindig is figyelemmel kísértem az önkormányzás munkáját, melynek mi is részesei vagyunk. Mindezek mellett betekinthet-tem az önkormányzatnál dolgozó emberek mindennapjaiba, feladatköreibe. Szakdolgozatom Nyíradony város önkormányzatának bevételi szerkezetét 2008-2009, illetve 2017-2018. évi adatok alapján vizsgálom. A szükséges adatokat alapvetően a helyi költségvetési és zárszámadási rendeletekből valamint a helyi adórendeletből dolgoztam fel. Témám értelmezéséhez és szemléltetéséhez táblázatok, diagramok nyújtanak segítséget.
Leírás
Kulcsszavak
helyi adók, adórendszer, Nyíradony
Forrás