A befolyásoló kérdésfeltevés,különös tekintettel a tanúvallomásokra

Dátum
Szerzők
Kerékgyártó, Bettina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája a befolyásoló kérdésfeltevés, különös tekintettel a tanúvallomásokra. A szakdolgozati témaválasztásom szakterületét illetően egyértelműen befolyásolt az nagyfokú érdeklődés a pszichológia iránt, mely már régről fakad, továbbá inspirált a tanulmányaim során megszerzett ehhez kapcsolódó ismeretanyag. Ezen okok miatt kétség nem fért ahhoz, hogy a dolgozatom is kapcsolódni fog ehhez az említett tudományághoz. A választásomat ezenkívül indokolta az a tény, hogy ebben a témakörben olyan különböző tudományterületek kapcsolódnak egymáshoz, mint például a kriminalisztika, a büntető eljárásjog és a kriminálpszichológia, és ezek együttes vizsgálata során lehetőségem nyílt szakmai ismereteim bővítésére is. Következésképpen ezért esett a választásom a jog és pszichológia kapcsolatát felölelő, fent említett témakörre. Dolgozatomban a kapcsolódó fogalmak körbe határolása mellett, így tehát a bizonyítás, a tanú vagy éppen a kérdés tisztázása után, szerettem volna hangsúlyt fektetni a büntetőeljárásban megjelenő pszichológiai tényezők vizsgálatánál a befolyásolásra, a manipuláció jelenségére. A befolyásolással valójában az élet minden területén találkozhatunk, igen meghatározó szerepet tölt be a társadalomban, tehát mindenki számára megfogható és érdekes következtetésekre világíthatok rá. Szakdolgozatom megírása közben szerettem volna több információt megtudni a manipulatív, szuggesztív kérdések alkalmazásáról, és arról, hogy ezek a büntetőeljárás szakaszaiban milyen mértékben tudják befolyásolni a vallomásokat. A befolyásoló kérdésfeltevés elsősorban a vallomások kapcsán jelenik meg a büntetőeljárásban. Köztudott, hogy ebben az eljárásban a leggyakrabban alkalmazott és egyik legfontosabb bizonyítási eszköznek a tanú vallomása tekinthető. Jelentős, hiszen hitelt érdemlősége esetén ez képezi alapját annak, hogy valakit bűnösnek nyilvánítanak-e vagy sem. A tanú vallomása nem csupán az egyik a legfontosabb eszköznek tekinthető a bizonyítás tekintetében, hanem egyben a leggyakoribb hibaforrásnak is, hiszen a vallomás manipulálásával veszélybe kerül mind az a követelmény, amely a kihallgatás eredményességét és nem utolsó sorban az ítélet helyességét és igazságosságát követeli. Munkám során kiemelten foglalkozom a tanúvallomás kihallgatása során alkalmazott kérdések típusaival, a helyes kérdezési technikával, illetve a kérdésfeltevés pszichológiájával is. Nem csak a különböző módon feltett kérdéseknek tulajdoníthatunk manipulatív hatást, hanem a kérdező gesztusainak, mimikájának, a szavaknak vagy akár a hangsúlynak is lehetnek befolyásoló eredményei a vallomás tartalmát illetően. Így tehát elmondható, hogy sohasem lehetünk biztosak abban, hogy egy vallomás teljes egészében pontos és megfelel az objektív igazságnak, illetve, hogy az befolyástól mentes. Továbbá részletes bemutatásra kerülnek a tanút befolyásoló egyes körülmények is. Ezeknél a befolyásoló körülményeknél kiemelten, külön fejezetben mutatom be a sztereotípiák torzító hatását, hiszen ez manapság talán az egyik leggyakoribb problémaforrás, ugyanis nem csak a tanúvallomás megítélésénél képesek befolyásolni, hanem igen nagy hatást gyakorolnak a bírói mérlegelési folyamatra is. Az említett részek alapos kifejtése után, dolgozatom végén három lehetséges megoldást ismertetek a befolyás megelőzésére, utólagos ellenőrzésére. Az anyaggyűjtés során világossá vált számomra, hogy a hazai szakirodalomban számos olyan mű áll rendelkezésre, amely a témát felöleli, és ebből kifolyólag hozzájárult a korábban említett szakismereteim mélyebb elsajátítására.
Leírás
Kulcsszavak
tanú, befolyásolás, vallomás
Forrás