Poli(propilén-glikol) kationizációjának vizsgálata elektroporlasztásos körülmények között

Dátum
2010-04-26T08:32:04Z
Szerzők
Nagy, Lajos
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásaim során a PPG1900 polimert vizsgáltam különböző fémionok jelenlétében. Célom az volt, hogy a PPG analitikáját részletesebben kidolgozzam, valamint meghatározzam az ionizáló anyagi minőségének a kapott tömegspektrumra gyakorolt hatását. Egyszerre két iont alkalmaztam, ezeket meghatározott koncentrációkban adtam a PEG-hez, minden esetben a nátrium iont használtam referenciaként. Meghatároztam a két fémionnal képzett addukt ionok intenzitás arányát, és kapcsolatot kerestem az ionok koncentrációaránya és az intenzitás arányok között. A méréseket ESI-TOF MS módszerrel végeztem, ennél az ionizációs technikánál a MALDI (mátrix segítette lézer deszorpció/ionizáció) technikával ellentétben többszörös töltésű ionok kialakulása jellemző. Ez szélesebb kutatást tesz lehetővé, hiszen azzal, hogy kétszeres, háromszoros töltésű részecskéket is vizsgálhattam, a variációs lehetőségek is megnőttek, például egy kétszeresen töltött részecske kialakulására kétféle fémion jelenlétében háromféle lehetőség van. Végül felvettem a polimerekre jellemző eloszlásgörbét különböző ionpárok esetén.
Leírás
Kulcsszavak
elektroporlasztás, Poli(propilén-glikol)
Forrás