Félszendvics típusú fémorganikus platinafémkationok kölcsönhatása S-metil-L-ciszteinnel és DL-metioninnal

Dátum
2014-05-05T08:39:28Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szervezetbe juttatott, potenciálisan rákellenes hatású félszendvics fémorganikus platinafém-komplexek különböző biotrasznformációs folyamatokon mehetnek keresztül, melyek során akár a koordinálódott ligandum(ok) részleges vagy teljes disszociációja is bekövetkezhet. Az így képződő [(arén)M]2+-kationokat a vérszérum kis- illetve nagy molekulatömegű komponensei megköthetik. Kis molekulatömegű komponens például a cisztein is, mely (N,O,S)-koordinációt valósíthat meg ezekkel a kationokkal, valamint tiolátcsoportja révén többmagvú komplexeket is kialakíthat; így a képződő asszociátumok összetételét, illetve stabilitási állandóját nehéz meghatározni. A tiolátcsoport koordinációs készségét eredményesen akkor lehet csökkenteni, ha a kénatom tioéterként van jelen a molekulában. Így az (N,O,S)-koordinációt biztosító, tioéter funkciós csoportot tartalmazó két aminosav, a DL-metionin (DL-Met) és az S-metil-L-cisztein (SMeCys) félszendvics fémorganikus platinafém-kation megkötőképességét tanulmányoztuk oldat- és szilárd fázisban egyaránt. Mindkét ligandum nagy stabilitású, [(arén)M(L)]X összetételű komplexeket képes kialakítani a félszendvics kationokkal, melyekben tridentát, (N,O,S)-koordináció valósul meg. Az SMeCys esetében egy merev 5 + 5 tagú csatolt kelátot, míg a DL-Met esetében egy flexibilisebb 5 + 6 tagút hoznak létre a ligandumok. Az oldategyensúlyi vizsgálatok során a [(p-cimol)Ru]2+-kationnal (= Ru) képződő [RuA]+ részecskék stabilitási állandóit is meghatároztuk 1H NMR titrálás segítségével, a 0,7 < pH < 1,2 pH-tartományban. Az eredmények alapján a DL-Met valamivel stabilabb komplexet képez a fémionnal (logβ(Ru(DL-Met)) = 12,73 (20); logβ(Ru(SMeCys)) = 12,21 (6)). Ez feltehetően az eggyel nagyobb keláttagszám következménye, mivel ekkor egy flexibilisebb szerkezet képződik, valamint a kénatom nemkötő elektronpárja is sztérikusan kedvezőbb helyzetbe kerülhet. Mindkét aminosav fémközpontú kiralitással rendelkező félszendvics fémorganikus komplexeket hoz létre, melyekben a fémion konfigurációját a tridentát koordináció miatt a szintén sztereogén centrumot tartalmazó ligandum egyértelműen meghatározza. A komplexekben a kénatom is koordinálódik a fémionokhoz, így itt is kialakul egy sztereogén centrum, vagyis a molekulák három aszimmetrikus központot tartalmaznak: a fémiont, a ligandum α-szénatomját és a kénatomot. A röntgendiffrakciós eredmények alapján az SMeCys-nél csak egyféle (RRuRαCSS), míg a DL-Met-nál két, enantiomer viszonyban álló sztereoizomer (SRuRαCSS és RRuSαCRS) található meg az elemi cellában. A szilárd vegyületek deuterált oldószerekben felvett 1H NMR spektrumaiban azonban egy másik sztereoizomerre utaló jelcsoport is megtalálható. A vegyületekben a fémion és a ligandum α-szénatomja stabil konfigurációjú; azonban a kénatom labilis, így epimerizációs folyamatban átalakulhat. Az így képződő sztereoizomerekben csak a kénatom konfigurációja tér el, vagyis epimerek képződhetnek oldatfázisban. Az epimerek százalékos arányát, illetve a diasztereomer felesleget (%-ban) a jelcsoportok területaránya alapján meg tudtuk határozni. Az SMeCys esetében lényegesen kisebb mennyiségben volt jelen a mellék epimer, mint a DL-Met-t tartalmazó komplexekben, amely feltehetően a nagyobb keláttagszám következménye. A [(η5-Cp*)Rh]2+-kationnal képződő komplexekben egyik ligandum esetében sem találtunk arra utaló jelet a 1H NMR spektrumokban, hogy a mellék epimer is képződött volna. Négy előállított komplex ([(η6-p-cimol)Ru(SMeCys)]Cl; [(η6-p-cimol)Ru(DL-Met)]NO3; [(η5-Cp*)Rh(DL-Met)]Cl és [(η5-Cp*)Ir(DL-Met)]Cl) biológiai tesztjét is elvégeztük az A2780-as rák sejtvonalon, a vegyületek azonban nem mutattak számottevő aktivitást a vizsgált (0-250 M) koncentráció-tartományban. Az eredmény azzal magyarázható, hogy a ligandumok ugyan termodinamikailag stabil komplexeket képeznek a félszendvics fémorganikus kationokkal, azonban labilisak, gyors cserefolyamatokban vesznek részt, így nem képesek eljuttatni a fémionokat a sejtmagig.

Leírás
Kulcsszavak
félszendvics, platinafém-komplexek, tioéter ligandum
Forrás