Az autóvezetéssel kapcsolatos nemi sztereotípiák vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen dolgozat célja az autóvezetéssel kapcsolatos nemi sztereotípiákkal való egyetértés összefüggéseinek vizsgálata volt a nemi sztereotípiákkal való egyetértéssel, az autóvezetési gyakorlattal és a tradicionális maszkulinitással, illetve femininitással. A szakirodalmi áttekintőben a sztereotípia fogalmának meghatározása után bemutatásra kerültek annak fő jellemzői, majd a nemi sztereotípiák és az autóvezetéssel kapcsolatos nemi sztereotípiák területén végzett kutatási eredmények, végül pedig a témában végzett saját vizsgálat. Ennek során a nők és férfiak, valamint az autóvezető és nem vezető személyek összehasonlítása valósult meg a nemi sztereotípiákkal és az autóvezetéssel kapcsolatos nemi sztereotípiákkal való egyetértés tekintetében, továbbá az autóvezetési rutin és a nemi azonosulás hatásai kerültek vizsgálatra. Az eredmények szerint a férfi nemi sztereotípiákkal való egyetértés mértéke és a férfiakra vonatkozó autóvezetési sztereotípiákkal való egyetértés mértéke között pozitív összefüggés áll fenn, míg a női nemi sztereotípiák és a női autóvezetőkkel kapcsolatos sztereotípiák elfogadása között enyhe negatív kapcsolat figyelhető meg. Az is kiderült, hogy a nők jobban ismerik a női autóvezetőkről szóló sztereotípiákat, mint a férfiak, de az autóvezetéssel kapcsolatos nemi sztereotípiákkal való egyetértés tekintetében nem különbözik a két csoport. A magukat kifejezetten maszkulinnak tartó személyek szignifikánsan kisebb mértékben ismerik a női autóvezetőkre vonatkozó sztereotípiákat, valamint nagyobb mértékben értenek egyet a férfi autóvezetőkre vonatkozó sztereotípiákkal, mint a kifejezetten feminin és a vegyes, átmeneti kategóriába tartozó személyek. Az autót vezető és nem vezető személyek között szignifikáns különbségek mutatkoztak az autóvezetéssel kapcsolatos nemi sztereotípiák elfogadásának tekintetében. Továbbá jelentős eltérés mutatkozott férfiak és nők, illetve a magukat maszkulinnak és a magukat femininnek tartó személyek között a nemi sztereotípiákkal való egyetértés tekintetében is, ugyanis a férfiak és a maszkulin személyek nagyobb mértékű egyetértést fejeztek ki a női és férfi nemi sztereotípiákkal kapcsolatban, mint a nők és a feminin személyek.

Leírás
Kulcsszavak
sztereotípia, nemi sztereotípia, autóvezetés
Forrás