Nagyvárad, mint a Tiszántúl központi szerepkörű városa

Dátum
2017
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Nagyvárad a kárpát-medencei városhálózat jelentős, regionális szintű tagja alapításá-tól kezdődően. A korabeli Tiszántúl keleti peremét, a későbbi Partium magterületét tartotta vonzásában, annak regionális központjaként működött. A 900 éves múlttal rendelkező város azonban nem csak az új és a modern korban, de az ezt megelőző történelmi korszakokban is jelentős szereppel bírt az ország térszerkezetében. Törté-nete szorosan összefonódott Bihar vármegye történetével, amelynek katonai, köz-igazgatási, kereskedelmi, egyházi, kulturális tekintetben is központja volt. Ugyanak-kor messze túlsugárzott a történelmi Biharország határain, jelentős vonzóerőt gyako-rolva elsősorban a szomszédos, provinciálisabb vármegyék irányába (Békés, Szil-ágy, Szatmár stb).

Leírás
Kulcsszavak
városfejlődés, városhálózat
Forrás