A békéltető testületi határozatok végrehajthatósága - kitérve a határozatok tartalmára, meghozataluk eljárási szabályaira és a végrehajtásuk elrendelésére

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az alternatív vitarendezési eljárások célja a jogvita feloldása, rendezése. A békéltető testület hatáskörébe a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik. A békéltetés alapvető funkciója a fogyasztó és a vállalkozás közötti egyezség létrehozásának megkísérlése, létrejöttének elősegítése. Ennek sikertelensége esetén a békéltető testület döntést hoz, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésének biztosítása érdekében. Amennyiben a békéltető testületi eljárásban a felek egyezségét vagy a vállalkozást kötelező határozatot a vállalkozás önként nem teljesíti a megszabott határidőn belül, úgy a fogyasztó az Fgytv. 36. §-ának (3) bekezdése, illetőleg a Vht. 23/A. §-ának (1) bekezdése alapján kérheti az egyezségben és a határozatban foglaltak bírósági végrehajtását. A Vht. tárgyi hatálya nemcsak a polgári bíróságok kötelezést tartalmazó határozataira terjed ki, hanem számos, az igazságszolgáltatáson kívül működő szerv és szervezet határozatának, vagy az előttük kötött egyezségnek a végrehajtására is. Ily módon a békéltető testület kötelezést tartalmazó határozatához vagy a határozattal jóváhagyott egyezséghez is kapcsolódik az állami kikényszeríthetőség lehetősége. A határozatok és egyezségek alapján végrehajtható okiratot lehet kiállítani. Ezzel bírósági végrehajtási nemperes eljárás indul, amelyben önálló bírósági végrehajtó foganatosítja a békéltető testületi határozat vagy jóváhagyott egyezség végrehajtását. Dolgozatomban be kívánom mutatni, hogy a békéltető testület eljárásának választása esetén a fogyasztó a vállalkozással szembeni igényérvényesítése során milyen módon juthat államilag kikényszeríthető határozathoz, ezek a határozatok milyen eljárási szabályok mentén születnek, milyen tartalmi követelményeknek kell megfelelniük ahhoz, hogy végrehajthatók legyenek, illetőleg hogyan történik ezen határozatokban foglalt követelés végrehajtásának az elrendelése.

Leírás
Kulcsszavak
fogyasztóvédelem, békéltető testületi határozat, bírósági végrehajtás elrendelése
Forrás