A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban a vezető tisztségviselő jágállását és felelősségét kívántam bemutatni. A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége mai napig kérdéseket vet fel. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: új Ptk.) hatályba lépésével a felelősségi rendszer átalakult ez által jelenleg a hivatkozott törvényt és a Csődeljárásról és a Felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt a (továbbiakban: Cstv.) kell egyidejűleg alkalmazni. Ez utóbbi több időállapotban eltérő normákat rögzít. A vezető tisztségviselőt körülvevő szabályozási rendszer a gyakorlatban így nehezen alkalmazható. Doolgozatomban ezeket a nehézségeket próbáltam megérteni jogeseteken keresztül. A dolgozat legmeghatározóbb része a bizonyítási teher volt, ugyanis érdekesség, hogy sok helyzetben a bizonyítási teher megfordul. Ezen kérdésekre próbáltam választ találni a dolgozatom megírása során.

Leírás
Kulcsszavak
a vezető tisztségviselő jogállása, felelősség, megbízási jogviszony, munkaviszony
Forrás