A deszferrioxamin B szerkezetének hatása a vas(III)-mal és alumínium(III)-mal való kölcsönhatására

Dátum
2012-11-12T13:57:26Z
Szerzők
Bereczki, Kamilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Néhány, a fémionszelektivitást befolyásoló tényező hatását tanulmányoztuk pH-potenciometriás és UV-látható spektrofotometriás módszerrel egy természetes eredetű lineáris szerkezetű trihidroxámsav, a deszferrioxamin B (DFB) vas(III)-ionnal és alumínium(III)-ionnal való kölcsönhatása során. Meghatároztuk a Fe(III)- és Al(III)-DFB, továbbá két DFB modell dihidroxámsav, a 2,2- és a 2,5-DIHA esetén az alumínium(III) rendszerekben képződő komplexek sztöchiometriai összetételét, stabilitási szorzat értékeit 0,20 mol.dm-3 (KCl) ionerősség mellett, 25,0 °C-on. Mind Fe(III)-mal, mind Al(III)-mal a DFB nagy stabilitású, 1:1 összetételű, különböző protonáltsági fokú oktaéderes geometriájú komplexeket képez. A ligandum hidroxamát kelátjainak részvételével telíti a fémion koordinációs szféráját. A terminális ammóniumcsoport nem vesz részt egyik fémion megkötésében sem, de fiziológiás körülmények között meglévő pozitív töltése növelheti a komplex vízoldékonyságát. A DFB modell dihidroxámsavak közül a DFB-vel azonos láncszerkezetű 2,5-DIHA nagyobb stabilitású komplexet képez Al(III)-mal, mint a rövidebb összekötő láncot tartalmazó 2,2-származék. Ez az eredmény azonos a korábban Fe(III)-ra kapottal. A 2,5-DIHA javára mutatkozó – a 2,2-DIHA-val szembeni – stabilitásnövekedés azonban kisebb az Al(III) esetén, mint a Fe(III)-mal. Ez arra utal, hogy a kisebb lánchosszúságú 2,2-DIHA két hidroxamátcsoportjának bekötődése a kisebb méretű Al(III)-hoz kedvezményezettebb, mint a Fe(III) estén. A fémionszelektivitást ugyancsak befolyásoló, a komplexképződéssel konkuráló fémion hidrolízis hatását pH = 4,2-nél vizsgáltuk az Al(III) és Fe(III) közötti kompetíció kapcsán a DFB rendszerben. Számítással és kísérletileg – spektrofotometriás módszerrel – is igazoltuk, hogy ilyen körülmények között a Fe(III)-DFB komplex látszólagos stabilitási állandója olyan mértékben csökken a Fe(III) hidrolízise miatt, hogy már mintegy 220-szoros Al3+ felesleg is képes a vas(III) egy részének a komplexből való kiszorítására, noha a termodinamikai állandók viszonya alapján ehhez mintegy 25000-szeres felesleg lenne szükséges.
Leírás
Kulcsszavak
deszferrioxamin
Forrás