A kiskorúak büntetőjogi védelme

Dátum
2009-01-28T10:59:13Z
Szerzők
Szilágyi, Mónika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája a kiskorúak büntetőjogi védelme. Életünk folyamán tapasztaljuk, hogy a minket körülvevő világ veszélyeinek leginkább a gyermekek vannak kitéve. A gyermekek sajátos helyzetben vannak, nem képesek önmaguk ellátására, védelmére. A gyer- mekeket, mint teljesen védtelen emberi lényeket a jog számtalan móson védi. A Btk XIV. fejezetében található házasság, a csa- lád, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények olyan egymástól némileg elkülönült társadalmi viszony elleni támadásokat szabályoz, amelyek között bizonyos kapcsolat áll fen. Dolgozatomban a hangsúlyt a kiskorú veszélyeztetése, mint törvényi tényállásra helyezem, annak jogtörténeti alakulására, a hatályos szabályozásra, eljárásjogi kérdésekre, az ítélkezési gyakorlatra, a gyermeki jogok és a gyermekvédelem rendszerére. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy gyermekekről van szó, ezért feltétlenül szükségesnek tartom, hogy a gyermek családon belül ért hátrányairól is szót ejtsek. A családon belüli erőszakról, a gyermekbántalmazásról nem mondhatjuk azt, hogy ritka, mint a fehér holló. Maga a cím egy igen széles tevékenységi kört foglal magában, de egyedül a kiskorúak veszélyeztetése került általam kifejtésre. A kiskorúak életkori sajátosságaik miatt különleges védelemre szorulnak, ezért érdekeik védelmét a jogalkotás és a jogalkalmazás mindig is fontos feladatnak tekintette. A házasság, a család és az ifjúság társadalmi sze- repe és funkciója elengedhetetlenné teszik a büntetőjogi védelmet. A társadalom és a jogalkalmazás legfontosabb feladata a gyermekkel szembeni erőszak minden formájának megelőzése. Ezért fontos a különböző intézkedések bevezetése, áldozatvédelmi központok felállítása és a hatályos szabályok betartása. A dolgozat bevezetője után a kiskorúakat veszélyeztető bűncselekmények jogi szabályozásának alaku- lását vázolom a magyar jogrendszerben. A III. fejezetben kerül sor a hatályos szabály bemutatására, bírósági határozatokon keresztül, valamint itt tárgyalom a veszélyeztetettség okait és a büntető anyagi jognak az eljárásjoggal való kapcsolatát. A IV. fejezetben a gyermeki jogok kialakulásáról, a gyermekek védelméről esik szó a gyermekvédelmi törvény szabályain keresztül. A téma fontosságát is jelezve, egy külön fejezetet készítettem a dolgozatomban a családon belüli erőszakról, annak szabályozásáról, és a gyermekbántalmazásról. Az VI. fejezetben egy rövid ismertetésben kerül bemutatásra az áldozatvédelem egyes kérdései és a hazánkban is működő civil szervezetek feladatai. A hazai szabályokon túl nem lehet figyelmen kívül hagyni a nemzetközi gyakorlatot sem ebben a témában, ezért a dolgozatban előkerülnek az egyes országokban alkalmazott modellek. Az általam felhasznált tanulmányok, cikkek is rámutatnak, hogy a szabályozás még nem teljesen megoldott. Mielőtt bárki azt gondoloná, hogy a családokkal összefüggő probléma megoldódik az elkövetők jó útra terelésével, nem árt, ha tudjuk, hogy sajnos nemcsak az aktív elkövetők okoznak problémát, hanem a passzív magatartás is. Idetartozik mindenki, aki elzárkózik a gondok elől, és azok is, akik tudnak a bajba jutott emberekről, de elmulasztják a segítségnyújtást. Ezt a viselkedésmódot ugyanúgy fel kell számolni, mint a konkrét bántalmazást, elhanyagolást.
Leírás
Kulcsszavak
kiskorúak, büntetőjogi védelem, veszélyeztetés, családon belüli erőszak, gyermeki jogok, gyermekvédelem
Forrás