A befolyásoló kérdésfeltevés a büntetőeljárásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája a befolyásoló kérdésfeltevés a büntetőeljárásban. A témaválasztáskor elsősorban a büntetőeljárásban megjelenő pszichológiai tényezők vizsgálatának lehetősége motivált. Érdekesnek tartottam már magát a befolyásolás, manipuláció jelenségét, ezért szerettem volna többet megtudni a manipulatív, szuggesztív kérdések alkalmazásának lehetőségeiről, de leginkább arról, hogy az efféle kérdések hogyan hathatnak a vallomásokra. A befolyásolás igazából az élet minden területén megjelenik, meghatározó szerepet tölt be a társadalomban, a pszichológiában, különböző tudományterületekhez kapcsolódik, úgymint a büntető eljárásjoghoz, a kriminálpszichológiához, a kriminalisztikához, azon belül pedig a kriminál taktika speciális eleme. A jog és a pszichológia egymáshoz való viszonya még manapság is rejtélyes. A gyakorlatban egyre nagyobb az igény e tudomány módszerei és eredményei iránt. Hazánkban a kriminálpszichológia elnevezés az ismeretes ellenben az angolszász államokban használt jogpszichológiával. Ezen tudományágnak a lényege, hogy szűkebb körben a bűnözés problematikájának területén, tágabb értelemben, pedig a társadalmi devianciákban is alkalmazhatóvá váljanak a pszichológiai ismeretek, elméletek, módszerek, valamint kutatási eredmények.

Leírás
Kulcsszavak
büntető eljárásjog, befolyásoló kérdésfeltevés, vallomások befolyásolása
Forrás