A személyiségi jogok védelme a családi jogban

Absztrakt

Mind a személyiségvédelem, mind pedig a családi jog örökérvényű, a társadalmi hatásoknak köszönhetően egyúttal folyamatosan változó terrénuma a jognak. Jelen disszertáció a két jogterület közötti közvetlen kapcsolódási pontok feltárására és bemutatására vállalkozik. A témaválasztás indokának alapja a kutatás tárgyának hiánypótló jellegében rejlik: habár a személyiségi jogok védelmének tárgyköre a tudományos életben már számos aspektusból feldolgozásra került, a családi jogi jogviszonyokban megvalósuló személyiségvédelem átfogó, komplex vizsgálatára még nem került sor. A kutatás célja annak feltárása, hogy van-e helye a személyiségi jogok védelmének a legintimebb magánjogunkhoz tartozó családi kapcsolatok rendszerében, azaz létjogosultsággal bírhat-e a családi jogi személyiségvédelem; amennyiben igen, úgy az a klasszikus személyiségvédelmi szabályokhoz képest milyen differentia specifica-k mentén realizálódik. A családi jogi jogalanyok között megvalósuló személyiségvédelem speciális jellegének feltárása mellett a kutatás a családi jogi jogviszonyokban érvényesülő személyiségvédelem klasszikus személyiségvédelemhez képest fennálló többletelemeinek vizsgálatát kíséreli meg. A disszertáció két fő tartalmi egységből áll: az első, általános rész a kutatási téma elméleti megalapozására fókuszál, melynek keretében kifejezetten családi jogi aspektusból kerül bemutatásra a személyiségvédelem dogmatikai és történeti fejlődése – különös hangsúlyt fektetve a relatív személyiségi jogok kategóriájára –, majd a személyiségi jogi és alapjogi védelem kapcsolódási pontjainak ismertetését követően a családi jogban megvalósuló személyiségvédelem sajátosságainak elemzésére kerül sor. A dolgozat második fő tartalmi egységének célja az általános részben tett megállapítások gyakorlatban történő érvényesülésének górcső alá vétele, a családi jogi jogviszonyokban – házastársi kapcsolatban, valamint szülő-gyermek relációban – tipikusan érvényesülő egyes személyiségi jogok elemzése útján. Both the protection of personality rights and family law are eternal areas of law, which are constantly changing due to social influences. This dissertation seeks to explore and illustrate the direct links between these two areas of law. The reason for the choice of the topic lies in the niche nature of the subject of the research: although the subject of the protection of personality rights has been dealt with from many aspects in academic life, a comprehensive, complex examination of the protection of personality rights in family law relationships has not been carried out yet. The aim of the research is to find out whether there is a place for the protection of personality rights in the system of family law relationships belonging to the „most intimate private law”; if the answer is affirmative, in which different way is it realized compared to the so-called classical rules of protection of personality rights. In addition to the exploration of the specific nature of the protection of the personality between the members of the family, the research attempts to examine the additional elements of the protection of personality rights in family law compared to the classical protection of personality rights. The dissertation consists of two main units: the first, general part focuses on the theoretical foundation of the research topic, within the framework of which the dogmatic and historical development of the protection of personality rights is presented from the aspect of family law – with a special emphasis on the category of relative personality rights –, followed by an analysis of the specificities of the protection of personality rights in family law. The second main unit of the dissertation aims the examination of the practical application of the statements of the general part by analyzing certain personality rights typically applicable in family law relationships, especially between spouses and in parent-child relationship.

Leírás
Kulcsszavak
családi jogi, személyiségvédelem, relatív személyiségi jog, kapcsolattartási jog, vérségi származás megismeréséhez fűződő jog, magánélet tiszteletben tartásához fűződő jog, protection of personality rights in family law, relative personality rights, rigth to contact, right to know one's genetic origins, right to privacy
Forrás